Záznamy 1..10 z 2677
pre vyhžadávací výraz "RV=2004"

Ústava Slovenskej republiky : Komentár. 1. vyd. Drgonec, Ján 2004
Jak využívat digitální fotoaparát. 1. vyd. Johnson, Dave 2004
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení vožby prezidenta Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady SR 2004
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia. Vláda SR 2004
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy na roky 2003 - 2006 medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí SR 2004
Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o regulácii cien nájmu bytov. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 2004
Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Národná rada SR 2004
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva SR 2004
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných. Ministerstvo pôdohospodárstva SR 2004
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní a evidencii oviec, kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz. Ministerstvo pôdohospodárstva SR 2004


Naspä k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2013, CEIT