EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO MATÚŠA

27. kapitola

Pána vydajú Pilátovi, a Judáš spácha samovraždu.

1A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, 2a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi. 3Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých tridsať strieborných 4a povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz! 5A povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa. 6A najvyšší kňazi vzali tie strieborné a povedali: Nepatrí sa nám hodiť ich do korbána, do pokladnice, pretože je to cena krvi. 7A poradiac sa kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. 8Preto je nazvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa. 9Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal: A vzali tých tridsať strieborných, kúpnu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Izraelových, 10a dali ich za pole hrnčiarovo, tak ako mi nariadil Pán.

Pán pred Pilátom. Zvedený ľud prosí za Barabáša.

11A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš. 12A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal. 13Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe? 14Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil. 15A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli. 16A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáša. 17Tedy keď sa sišli ľudia, povedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša, zvaného Krista? 18Lebo vedel, že ho zo závisti vydali. 19A keď sedel na súdnej stolici, poslala k nemu jeho žena s odkazom: Nemaj ničoho s tým spravedlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho. 20Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša, a Ježiša aby zahubili. 21A vladár odpovedal a riekol im: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni riekli: Barabáša. 22A Pilát im povedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kristom? Všetci mu povedali: Ukrižovať ho! 23A vladár im povedal: A čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Ukrižovať ho! 24A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Som čistý od krvi tohoto spravedlivého; vy už teraz vidzte. 25A všetok ľud odpovedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti! 26Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.

Vojaci korunujú Pána a odvedú ukrižovať.

27Vtedy pojali vojaci vladárovi Ježiša do prätória a shromaždili na neho celú čatu. 28A vyzlečúc ho, odiali ho šarlátovým plášťom 29a upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali trstinu a kľakajúc pred ním posmievali sa mu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! 30A napľujúc na neho vzali tú trstinu a bili ho po hlave. 31A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho rúcha a odviedli ho ukrižovať. 32A keď vychádzali, našli nejakého človeka, cyrenenského, menom Šimona; toho prinútili, aby niesol jeho kríž.

Ukrižovanie.

33A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu, 34dali mu piť octu, smiešaného so žlčou, a keď ochutnal, nechcel piť. 35A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los. 36A sediac strážili ho tam. 37A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú: Toto je Ježiš, ten kráľ Židov. 38Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lotri, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. 39A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami 40a hovorili: Hľa, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, pomôž samému sebe! Ak si Syn Boží, sostúp s kríža! 41Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili: 42Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz sostúpi s kríža, a uveríme mu. 43Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn! 44A to isté i lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utŕhali mu. 45A od šiestej hodiny povstala tma na celej zemi až do deviatej hodiny. 46A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?! 47A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento. 48A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho. 49Ale ostatní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či prijde Eliáš, aby mu spomohol. 50Ale Ježiš zase vykríkol velikým hlasom a vypustil ducha.

Divy pri ukrižovaní.

51A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly, 52a hroby sa otváraly a mnohé telá zosnulých svätých vstaly 53a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol naozaj Syn Boží. 55A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boly išly za Ježišom od Galilee posluhujúc mu, 56medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova, a matka synov Zebedeových.

Pánov pohrab. K hrobu postavia stráž.

57A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie, menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým. 58Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo. 59A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna 60a složil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. A privaliac veliký kameň ku dveriam hrobu odišiel. 61A bola tam Mária Magdaléna i tá druhá Mária, a sedely naproti hrobu. 62A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, sišli sa najvyšší kňazi a farizeovia k Pilátovi 63a hovorili: Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem. 64Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci vnoci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý. 65A Pilát im povedal: Máte stráž; iďte, strážte, jako viete. 66A oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia