EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO MARKA

15. kapitola

Pána vydajú Pilátovi.

1A hneď ráno poradiac sa najvyšší kňazi spolu so staršími a so zákonníkmi i celá vysoká rada a poviažuc Ježiša odviedli ho a oddali Pilátovi. 2A Pilát sa ho opýtal: Či si ty ten kráľ Židov? A on odpovedal a riekol mu: Ty dobre hovoríš. 3A najvyšší kňazi žalovali na neho mnoho, ale on nič neodpovedal. 4A Pilát sa ho zase opýtal a riekol: Či nič neodpovedáš? Hľa, koľko žalujú na teba! 5Ale Ježiš už viacej neodpovedal ničoho, takže sa Pilát divil. 6A na sviatok im prepúšťaval jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7A bol vtedy uväznený ten tak zvaný Barabáš s inými povstalcami, ktorí v povstaní spáchali vraždu. 8A zástup zvolal a začal si žiadať urobiť im, ako im vždycky robieval. 9A Pilát im odpovedal a riekol: Či chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov? 10Lebo vedel, že ho najvyšší kňazi vydali zo závisti. 11Ale najvyšší kňazi pobúrili zástup, aby si žiadal, žeby im radšej prepustil Barabáša. 12A Pilát zase odpovedal a riekol im: A čo tedy chcete, aby som urobil s tým, ktorého zoviete kráľom Židov? 13A oni opät skríkli: Ukrižuj ho! 14A Pilát im vravel: A čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj ho!

Pána odsúdia, korunujú a zapľujú.

15Vtedy Pilát chcúc učiniť zástupu zadosť prepustil im Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný. 16A vojaci ho odviedli do vnútra do nádvoria, ktoré je prätórium, a svolali celú čatu. 17A obliekli ho do purpuru a upletúc z tŕnia korunu položili mu ju na hlavu. 18A začali ho pozdravovať: Nech žije kráľ Židov! 19A bili ho po hlave trstinou a pľuvali na neho a kľakajúc na kolená klaňali sa mu.

Ukrižovanie.

20A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli ho do jeho vlastného rúcha. A vyviedli ho, aby ho ukrižovali. 21A prinútili istého pomimo idúceho Šimona Cyrenenského, idúceho s poľa, otca Alexandrovho a Rúfovho, aby niesol jeho kríž. 22A viedli ho na miesto Golgota, čo je, preložené, toľko jako: Miesto lebu. 23A dávali mu piť víno s myrrou, ale on neprijal. 24A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať. 25A bola tretia hodina, keď ho ukrižovali. 26A bol napísaný nápis jeho viny: Kráľ Židov. 27A spolu s ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného po pravej a druhého po jeho ľavej strane. 28Vtedy sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: A je počítaný s bezbožnými. 29A tí, ktorí chodili popri ňom, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami a hovorili: Há, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš! 30Pomôž samému sebe a sostúp s kríža! 31Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali medzi sebou so zákonníkmi a vraveli: Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. 32Kristus, kráľ Izraelov, nech teraz sostúpi s kríža, aby sme videli a uverili! Aj tí, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, mu utŕhali.

Divy pri ukrižovaní a Pánov pohrab.

33A keď bola šiesta hodina, povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny. 34A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil! 35A niektorí z tých, ktorí tam stáli, počujúc to hovorili: Hľa, Eliáša volá. 36A jeden bežal, naplnil špongiu octom, položil na trstinu a dával mu piť a hovoril: Nechajte, nech vidíme, či prijde Eliáš, by ho sňal. 37Ale Ježiš zvolajúc velikým hlasom vypustil dušu. 38A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od hora až dolu. 39A keď videl centúrion, stotník, ktorý tam stál naproti nemu, že tak vykríknuc vypustil dušu, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží. 40A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salóme, 41ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a posluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema. 42A keď už bol večer, pretože bol deň pripravovania, to jest deň pred sobotou, 43prišiel Jozef z Arimátie, počestný radca, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, odvážil sa a vošiel k Pilátovi a prosil si telo Ježišovo. 44A Pilát sa podivil, že by už bol zomrel. A privolal si centúriona a spýtal sa ho, či už dávno zomrel? 45A zvediac od centúriona daroval mŕtve telo Jozefovi, 46ktorý nakúpil plátna, sňal telo Ježišovo a zavinul ho do toho plátna a položil ho do hrobu, ktorý bol vytesaný do skaly, a privalil kameň ku dveriam hrobu. 47A Mária Magdaléna i Mária Jozesova sa dívaly, kde ho kladú.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia