EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO LUKÁŠA

2. kapitola

Popis ľudu. Narodenie Pána Ježiša.

1A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet. 2(Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýriou). 3A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta. 4A tak odišiel aj Jozef od Galilee z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z čeľade Dávidovej, 5aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou. 6A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnily dni aby porodila. 7A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v uchýlišti.

Pastieri.

8A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach strážili vnoci nad svojím stádom. 9A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou. 10Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. 12A toto vám bude znamením: najdete nemluvniatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach. 13A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska chváliacich Boha a hovoriacich: 14Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie! 15A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovia, tí pastieri: Nože poďme až do Betlehema a vidzme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán! 16A prišli poponáhľajúc sa a našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko, ležiace v jasliach. 17A keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťatku. 18A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov. 19Ale Mária zachovávala všetky tie slová a uvažovala o nich vo svojom srdci. 20A pastieri sa navrátili oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, tak ako im to bolo hovorené.

Ježiš obrezaný. Mária očistená.

21A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote. 22A keď sa naplnily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 23jako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým Pánovi, 24a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá.

Simeon.

25A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom. 26A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. 27A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, 28vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal: 29Teraz prepúšťaš svojho služobníka, Samovládca, podľa svojho slova, v pokoji, 30lebo moje oči videly tvoje spasenie, 31ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, 32svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. 33A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. 34A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť - 35aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.

Anna.

36A bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z pokolenia Aserovho, pokročilá vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva. 37A tá bola vdovou až do osemdesiatich štyroch rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prosbami slúžiac Bohu dňom i nocou. 38Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. 39A keď vykonali všetko podľa zákona Pánovho, navrátili sa do Galilee, do svojho mesta, Nazareta. 40A dieťatko rástlo a silnelo duchom, plnené súc múdrosťou, a milosť Božia bola obrátená naň.

Dvanásťročný Ježiš s učencami v chráme.

41A jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema. 42A keď mu bolo dvanásť rokov, a keď išli oni hore do Jeruzalema podľa obyčaje toho sviatku 43a keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho matka nevedeli o tom. 44Ale domnievajúc sa, že je medzi spolucestujúcimi, odišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 45A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. 46A stalo sa po troch dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi počúvať ich a opytovať sa ich. 47A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpoveďami. 48A keď ho uvideli, užasli, a jeho matka mu povedala: Dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. 49A on im povedal: Čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho Otca? 50Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril. 51A odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a poddával sa im. A jeho matka zachovávala všetky tie reči vo svojom srdci. 52A Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia