EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO JÁNA

1. kapitola

Večné slovo a Jánovo svedoctvo o ňom.

1Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. 2Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. 3Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. 4V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, 5a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala. 6Bol človek, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. 7Ten prišiel na svedoctvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. 8Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby svedčil o tom svetle. 9To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. 10Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal! 11Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali! 12Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; 13ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. 14A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. 15Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja. 16A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. 17Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. 18Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.

Posolstvo jeruzalemských Židov u Jána.

19A toto je to svedoctvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a Levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? 20A vyznal a nezaprel, a vyznal: Ja nie som Kristus. 21A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal: Nie. 22Vtedy mu povedali: A kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe? 23Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu! jako povedal prorok Izaiáš. 24A poslaní boli z farizeov. 25A tak sa ho opýtali a riekli mu: A čo tedy krstíš, ak si ty nie Kristus, ani Eliáš ani ten prorok? 26A Ján im odpovedal a riekol: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte; 27to je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému som ja nie hoden rozviazať remienok na jeho obuvi. 28To sa stalo v Betabáre za Jordánom, kde Ján krstil.

Baránok Boží a jako ho Ján poznal.

29Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta! 30Toto je ten, o ktorom som ja povedal: Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja. 31A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 32A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, sostupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zostal na ňom. 33A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal: Na koho uvidíš sostupovať Ducha, a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí Svätým Duchom. 34A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.

Dvaja učeníci Jánovi idú za Ježišom. Andrej privedie k nemu Petra.

35Nasledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja 36a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel pomimo, riekol: Hľa, Baránok Boží! 37A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom. 38A Ježiš obrátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, povedal im: 39Čo hľadáte? A oni mu povedali: Rabbi (čo znamená preložené: Učiteľu), kde bývaš? 40A on im povedal: Poďte a vidzte! A tak prišli a videli, kde býva, a zostali u neho ten deň; a bolo asi desať hodín. 41A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. 42Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kristus čiže Pomazaný). 43A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v preklade: Peter čiže Skala).

Pán najde Filipa, Filip Natanaela.

44Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vyjsť do Galilee a našiel Filipa a povedal mu: Poď za mnou! 45A Filip bol z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho. 46A Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho, z Nazareta. 47A Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Filip mu povedal: Poď a vidz! 48Potom videl Ježiš Natanaela ísť k sebe a povedal o ňom: Hľa opravdivý Izraelita, v ktorom nieto lesti. 49Natanael mu povedal: Odkiaľ ma znáš? Ježiš odpovedal a riekol mu: Prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa. 50Natanael odpovedal a riekol mu: Rabbi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Izraelov! 51A Ježiš odpovedal a riekol mu: Preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš. 52A ďalej mu povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a sostupovať na Syna človeka.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia