EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO JÁNA

4. kapitola

Samaritánka.

1A jako tedy poznal Pán, že počuli farizeovia, že Ježiš činí viacej učeníkov a krstí než Ján 2(hoci sám Ježiš nekrstil, ale jeho učeníci), 3opustil Judsko a odišiel zase do Galilee. 4A musel ísť cez Samáriu. 5A tak prišiel do mesta Samárie, zvaného Sichar, blízko pozemku, ktorý bol dal Jakob Jozefovi, svojmu synovi. 6A bola tam studňa Jakobova. Ježiš tedy, unavený z cesty, sadol si takto na studňu, a bolo asi šesť hodín. 7Vtedy prišla žena zo Samárie nabrať vody. A Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť! 8Lebo jeho učeníci boli odišli do mesta, aby nakúpili potravy. 9Vtedy mu povedala žena, tá Samaritánka: Jako je to, že ty súc Žid žiadaš odo mňa piť, od ženy Samaritánky? (Lebo Židia neobcujú so Samaritánmi). 10Ježiš odpovedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi napiť! ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody. 11Žena mu povedala: Pane, veď nemáš ani vedra nabrať vody, a studňa je hlboká, odkiaľ máš tedy tú živú vodu? 12Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia a i jeho dobytok? 13Ježiš odpovedal a riekol jej: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť; 14ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky; ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. 15A žena mu povedala: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila ani nechodila sem naberať. 16Na to jej povedal Ježiš: Iď, zavolaj svojho muža a prijdi sem! 17Žena odpovedala a riekla mu: Nemám muža. Ježiš jej povedal: Dobre si povedala, že vraj nemám muža, 18lebo si mala päť mužov, a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. 19Vtedy mu riekla žena: Pane, vidím, že si ty prorok. 20Naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. 21Ježiš jej povedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť Otcovi. 22Vy sa modlíte a neviete čomu; my sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. 23Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. 24Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. 25A žena mu povedala: Viem, že prijde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten prijde, oznámi nám všetko. 26Ježiš jej povedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou. 27A v tom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Avšak niktorý nepovedal: Na čo sa pýtaš? alebo: Čo s ňou hovoríš? 28Vtedy nechala žena svoje vedro a odišla do mesta a povedala tam ľuďom: 29Poďte, vidzte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila, či nie je on Kristus. 30Vtedy vyšli z mesta a prišli k nemu.

Pánov pokrm. Len žať.

31A medzi tým ho boli prosili učeníci a hovorili: Rabbi, jedz! 32Ale on im povedal: Ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete. 33Vtedy hovorili učeníci jeden druhému: Či mu snáď niekto doniesol jesť? 34Ale Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonal jeho dielo. 35Či vy nehovoríte, že ešte štyri mesiace, a prijde žatva? Hľa, hovorím vám, pozdvihnite svoje oči a podívajte sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať. 36A ten, kto žne, berie plat a shromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali, ten, kto seje, i ten, kto žne. 37Lebo v tomto prípade je pravdivé to slovo, že iný je, kto seje, a iný, kto žne. 38Ja som vás poslal žať, na čom ste vy nepracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce.

Pánov pobyt u Samaritánov a jeho odchod do Galilee.

39A z toho mesta mnohí z tých Samaritánov uverili v neho pre slovo tej ženy, ktorá svedčila, že vraj povedal mi všetko, čo som porobila. 40Keď tedy prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, žeby zostal u nich. A zostal tam dva dni. 41A o mnoho viac ich uverilo pre jeho vlastné slovo, 42a žene hovorili: Už viacej neveríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je vpravde Spasiteľ sveta, Kristus. 43A po tých dvoch dňoch vyšiel odtiaľ a odišiel do Galilee, 44lebo sám Ježiš vysvedčil, že prorok nemá cti vo svojej vlasti. 45A tak keď prišiel do Galilee, prijali ho Galileania, ktorí videli všetko, čo činil v Jeruzaleme v ten sviatok, lebo aj oni boli prišli na sviatok.

Kráľovský úradník a jeho nemocný syn.

46A tedy zase prišiel Ježiš do Galilejskej Kány, kde bol učinil z vody víno. A bol nejaký kráľovský úradník, ktorého syn bol nemocný v Kafarnaume. 47Ten, keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilee, odišiel k nemu a prosil ho, žeby sišiel a uzdravil jeho syna, lebo mal zomrieť. 48A Ježiš mu povedal: Ak neuvidíte divov a zázrakov, neuveríte. 49A kráľovský úradník mu povedal: Pane, sídi, prv ako zomrie moje dieťa. 50Ježiš mu riekol: Idi, tvoj syn žije. A človek uveril slovu, ktoré mu povedal Ježiš, a išiel. 51A keď už išiel zpät, dolu do Kafarnauma, stretli sa s ním jeho sluhovia a zvestovali mu a vraveli: Tvoj syn žije. 52Vtedy sa dozvedal od nich na hodinu, v ktorú mu bolo lepšie. A povedali mu: Včera o siedmej hodine ho opustila horúčka. 53Vtedy poznal otec, že to bolo v hodinu, v ktorú mu povedal Ježiš: Tvoj syn žije. A uveril on aj celý jeho dom. 54To učinil Ježiš zase druhý div prijdúc z Judska do Galilee.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia