EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO JÁNA

6. kapitola

Pán nasýti päťtisícový zástup a odoprie byť ich kráľom.

1Potom odišiel Ježiš za Galilejské more Tiberiadské. 2A išiel za ním veliký zástup, lebo videli jeho divy, ktoré činil pri nemocných. 3A Ježiš vyšiel na vrch a tam sedel so svojimi učeníkmi. 4A bola blízko Veľká noc, sviatok Židov. 5A keď pozdvihol Ježiš oči a videl, že ide k nemu veliký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli? 6Ale to povedal nato, aby ho zkúsil, lebo však on vedel, čo má urobiť. 7Filip mu odpovedal: Za dvesto denárov chleba im nebude dosť, aby každý z nich čo len niečo málo dostal. 8A jeden z jeho učeníkov, Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal: 9Je tu jeden chlapček, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby, ale čože je to pre toľkých! 10A Ježiš povedal: Povedzte ľuďom, aby si posadali. A bolo mnoho trávy na tom mieste. Vtedy si posadali mužovia, počtom asi päť tisíc. 11A Ježiš vzal chleby a poďakujúc rozdával učeníkom a učeníci sediacim, a podobne aj z rýb, koľko len chceli. 12A keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: Soberte zvýšené kúsky, aby nič nezhynulo! 13A tak sobrali a naplnili dvanásť košov kúskami z tých päť jačmenných chlebov, ktoré sa zvýšily tým, ktorí jedli. 14Vtedy, keď videli ľudia div, ktorí učinil Ježiš, hovorili: Toto je skutočne ten prorok, ktorý mal prijsť na svet. 15A tedy keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prijsť a schytiť ho nasilu, aby ho učinili kráľom, ušiel zase na vrch on samotný.

Pán chodí po mori.

16A keď sa zvečerilo, sišli jeho učeníci k moru 17a vojdúc do lode plavili sa na druhú stranu mora, do Kafarnauma. A už sa bolo aj zotmilo, a Ježiš ešte nebol prišiel za nimi, 18a more, pretože dul silný vietor, sa búrilo. 19A tedy odplaviac sa tak asi na dvadsaťpäť alebo tridsať honov videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi a báli sa. 20A on im povedal: Ja som, nebojte sa! 21Nuž chceli ho vziať na loď, a hneď bola loď pri zemi, do ktorej išli.

Zástup hľadá Ježiša idúc za pokrmom, ktorý hynie.

22A druhého dňa zástup, ktorý stál za morom a videl, že tam nebolo druhej lode, krome tej jednej, do ktorej vošli jeho učeníci, a že Ježiš nevošiel spolu so svojimi učeníkmi do lode, ale že len jeho učeníci sami odišli, 23a prišly iné lode od Tiberiady blízko miesta, kde jedli ten chlieb, keď to Pán ďakoval; 24keď tedy videl zástup, že nieto tam Ježiša ani jeho učeníkov, vošli aj oni do lodí, ktoré boly pripluly od Tiberiady, a prišli do Kafarnauma hľadajúc Ježiša. 25A keď ho našli za morom, povedali mu: Rabbi, kedy si sem prišiel? 26Ježiš im odpovedal a riekol: Ameň, ameň vám hovorím, hľadáte ma, nie preto, že ste videli divy, ale že ste jedli z tých chlebov a nasýtili ste sa. 27Pracujte nie o pokrm, ktorý hynie, ale o pokrm, ktorý zostáva do večného života, ktorý vám dá Syn človeka, lebo toho spečatil Otec, Bôh. 28Vtedy mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie? 29Ježiš odpovedal a riekol im: To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal.

Manna. Ježiš chlieb života. Vôľa Otcova. Spor so Židmi.

30Vtedy mu povedali: Jaké ty tedy činíš znamenie, aby sme videli a uverili ti? Čo robíš? 31Naši otcovia jedli mannu na púšti, jako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. 32Na to im povedal Ježiš: Ameň, ameň vám hovorím, že nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva chlieb z neba, ten pravdivý. 33Lebo tým chlebom Božím je ten, ktorý sostupuje z neba a dáva svetu život. 34Vtedy mu povedali: Pane, dávaj nám vždy ten chlieb. 35A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. 36Ale povedal som vám, že ste ma aj videli aj neveríte. 37Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von. 38Lebo som nesostúpil z neba nato, aby som činil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. 39A to je vôľa toho, ktorý ma poslal, Otcova, aby som neztratil ničoho z toho, čo mi dal, ale aby som to všetko vzkriesil v ten posledný deň. 40Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 41Vtedy reptali Židia proti nemu, že povedal: Ja som ten chlieb, ktorý sostúpil z neba, 42a hovoril: Či nie je toto Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca i matku my známe? Jako tedy hovorí tento, že vraj sostúpil som z neba? 43Vtedy odpovedal Ježiš a riekol im: Nerepcite medzi sebou! 44Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 45Je napísané v prorokoch: A všetci budú učení od Boha. A tak tedy každý, kto počul od Otca a naučil sa, ide ku mne. 46Nie že by niekto bol videl Otca, krome toho, ktorý je od Boha, ten videl Otca. 47Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. 48Ja som chlieb života. 49Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli; 50ale toto je chlieb, ktorý sostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. 51Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. 52Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili: Jako nám tento môže dať jesť telo? 53A Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. 54Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. 56Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. 57Ako mňa poslal ten živý Otec, a jako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skrze mňa. 58To je ten chlieb, ktorý sostúpil z neba, nie ako čo vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto jie tento chlieb, bude žiť na veky.

Mnohí učeníci odídu od Pána Ježiša. Svedoctvo Petrovo.

59To povedal v synagóge učiac v Kafarnaume. 60Vtedy mnohí z jeho učeníkov počujúc to povedali: To je tvrdá reč; kto ju môže počúvať?! 61Ale Ježiš vediac sám v sebe, že jeho učeníci repcú preto, povedal im: To vás pohoršuje? 62A čo, keby ste videli Syna človeka vystupovať hore, kde bol prv? 63Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. 64Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria, a kto je ten, ktorý ho zradí. 65A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca. 66Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. 67Vtedy povedal Ježiš tým dvanástim: Či azda i vy chcete odísť? 68A Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu pojdeme? Slová večného života máš; 69a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha. 70Ježiš im odpovedal: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. 71A to povedal o Judášovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť, ktorý bol jedným z tých dvanástich.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia