EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO JÁNA

12. kapitola

Mária pomaže Pána. Židia sa opät radia proti nemu.

1A tak šesť dňami pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bol Lazar, ten, ktorý to bol zomrel a ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych, 2a pripravili mu tam večeru, pri čom Marta posluhovala, a Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním spolu sedeli za stolom. 3A Mária vzala funt masti z pravého a drahocenného nardu a pomazala nohy Ježišove a poutierala nohy Ježišove svojimi vlasmi, a dom sa naplnil vôňou masti. 4A jeden z jeho učeníkov, Judáš, syn Šimonov, ten Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: 5Prečo sa tá masť nepredala za tristo denárov, a nedalo sa chudobným? 6Ale nepovedal toho preto, že by sa bol staral o chudobných, ale preto, že bol zlodej a mal mešec a to, čo sa dalo do neho, nosil. 7Vtedy povedal Ježiš: Nechaj ju, zachovala to ku dňu môjho pohrabu; 8lebo veď chudobných máte vždycky so sebou, ale mňa nemáte vždycky. 9Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam, a prišli nie len pre Ježiša, ale tiež aby videli Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10Ale najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazara zabili, 11pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša.

Pánovo slávnostné vtiahnutie do Jeruzalema.

12Keď potom nasledujúceho dňa počul veliký zástup, ktorý bol prišiel na sviatok, že ide Ježiš do Jeruzalema, 13nabrali palmových letorastov a vyšli proti nemu a volali: Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraelov! 14A Ježiš najdúc osľa sadol si naň, ako je napísané: 15Neboj sa, dcéro Siona! Hľa, tvoj Kráľ prichádza jazdiac na osľati. 16Toho prv neznali jeho učeníci, ale keď bol Ježiš oslávený, vtedy sa rozpamätali, že to bolo napísané o ňom, a vykonali mu to. 17Vtedy svedčil zástup, ktorý bol s ním, keď vyvolal Lazara z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych. 18A preto aj vyšiel proti nemu zástup, pretože počuli, že učinil ten div. 19Vtedy si povedali farizeovia: Vidíte, že nič neosožíte, hľa celý svet odišiel za ním.

Gréci. Pšeničné zrno. Hlas z neba. Keď budem povýšený. Svetlo.

20A boli tam niektorí z tých Grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok. 21Tí tedy pristúpili k Filipovi, tomu z Galilejskej Betsaidy, a prosili ho a vraveli: Pane, chceme vidieť Ježiša. 22A Filip prišiel a povedal to Andrejovi, a zase Andrej a Filip to povedali Ježišovi. 23Ale Ježiš im odpovedal a riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. 24Ameň, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho užitku. 25Kto má rád svoju dušu, ztratí ju, a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. 26Ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje; a kde som ja, tam bude aj môj služobník. A jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť Otec. 27Teraz je moja duša rozrušená, a čo mám povedať: Otče, vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veď preto som prišiel k tejto hodine. 28Otče, osláv svoje meno! Vtedy prišiel hlas z neba: Aj som oslávil aj zase oslávim. 29Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní zase hovorili: Anjel mu čosi hovoril. 30Ježiš odpovedal a riekol: Nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. 31Teraz je súd tohoto sveta; teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté. 32A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. 33Ale to hovoril dávajúc na znanie, akou smrťou mal zomrieť. 34Vtedy mu odpovedal zástup: My sme počuli zo zákona, že Kristus zostáva na veky, a jako ty hovoríš, že Syn človeka musí byť povýšený? Kto je to ten Syn človeka? 35Na to im povedal Ježiš: Ešte krátky čas je svetlo s vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie, kam ide. 36Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. To povedal Ježiš a potom odišiel a skryl sa pred nimi.

Napriek tak mnohým znameniam neverili. Príčiny.

37A hoci učinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v neho, 38aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril našej kázni? A rameno Pánovo komu je zjavené? 39Preto nemohli veriť, že zase povedal Izaiáš: 40Oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. 41To povedal Izaiáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. 42No, zároveň aj mnohí z kniežat uverili v neho, ale pre farizeov nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy, 43lebo viacej milovali slávu ľudí ako slávu Božiu.

Ježišovo opätovné samosvedoctvo. Kto mňa vidí. Kto verí vo mňa. Kto mnou pohŕda.

44A Ježiš zvolal a povedal: Ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal; 45a kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. 46Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. 47A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. 48Kto mnou pohŕda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil - slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň; 49lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám Otec, mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť. 50A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo tedy ja hovorím, ako mi povedal Otec, tak hovorím.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia