EPIŠTOLA čiže LIST SVÄTÉHO PAVLA RIMANOM

8. kapitola

Stav človeka v Kristu.

1A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. 2Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. 3Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Bôh pošlúc svojeho Syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, 4aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.

Myseľ tela a myseľ ducha.

5Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, ktorí podľa Ducha, na veci Ducha. 6Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ Ducha je život a pokoj, 7pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. 8A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu; 9ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho. 10Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravedlivosť. 11A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

Vedení Duchom Božím. Abba, Otče.

12A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. 13Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. 14Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. 15Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče! 16Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. 17A jestli deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými; akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. 18Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodny, aby boly prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás.

Stvorenstvo spolu vzdychá...

19Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. 20Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti, a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil, 21v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. 22Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí jako v pôrode až doteraz. 23No, nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojeho tela. 24Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nadejal? 25Ale ak sa nadejeme na to, čoho nevidíme, vtedy očakávame v trpezlivosti. 26A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. 27A ten, ktorý zpytuje srdcia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých. 28A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia.

Ktorých predzvedel. Neušetril ani svojho Syna.

29Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. 30A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. 31Čo tedy povieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?! 32Ktorý to neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval!? 33Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Bôh je, ktorý ospravedlňuje. 34Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás.

Kto nás odlúči od lásky Kristovej?

35Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč? 36Ako je napísané: Pre teba sme usmrcovaní celý deň; považovaní sme za ovce na zabitie. 37Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. 38Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti ani moci ani prítomné ani budúce veci 39ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia