PRVÁ EPIŠTOLA SVÄTÉHO PAVLA KORINŤANOM

1. kapitola

Pozdrav svätým, v Kristu bohatým Korinťanom.

1Pavel, povolaný apoštol Ježiša Krista skrze vôľu Božiu, a brat Sostenes 2cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom: 3milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 4Ďakujem vždycky svojmu Bohu vzhľadom na vás pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kristu Ježišovi, 5že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou, 6tak ako je svedoctvo Kristovo upevnené medzi vami, 7takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista, 8ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v deň našeho Pána Ježiša Krista. 9Verný je Bôh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo jeho Syna Ježiša Krista, našeho Pána.

Výstraha pred roztržkami. Jeden Pavlov, druhý Apollov.

10Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke. 11Lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich Chloy, že sú medzi vami zvady. 12A hovorím toto, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja Apollov, ja Kéfašov a ja Kristov. 13Či je Kristus rozdelený? Či azda bol Pavel ukrižovaný za vás? Alebo či ste pokrstení v meno Pavlovo? 14Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nekrstil okrem Krispa a Gája, 15aby niekto nepovedal, že som krstil vo svoje meno. 16No, krstil som i dom Štefanov; viacej neviem, či som niekoho iného krstil. 17Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium, a to nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený kríž Kristov.

Slovo kríža svetu bláznovstvom; tým, ktorí veria, na spasenie.

18Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 19Lebo je napísané: Zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. 20Kde je múdry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Bôh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo? 21Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. 22Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť, 23my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo; 24ale tým istým, povolaným, Židom i Grékom, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. 25Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia.

Nie mnoho múdrych podľa tela.

26Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených. 27Ale bláznivé u sveta si vyvolil Bôh, aby zahanbil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Bôh, aby zahanbil to, čo je silné, 28a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Bôh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečim, 29aby sa pred Bohom nechválilo niktoré telo. 30A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravedlivosťou i posvätením i vykúpením, 31aby bolo, jako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia