PRVÁ EPIŠTOLA SVÄTÉHO PAVLA KORINŤANOM

12. kapitola

O duchovných daroch.

1A o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli. 2Viete, že keď ste boli pohanmi, chodili ste k nemým modlám, ako ste kedy boli vedení. 3Preto vám oznamujem, že nikto hovoriac v Duchu Božom nezlorečí Ježišovi anatema. A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš, okrem v Svätom Duchu. 4A sú rôzne dary milosti, ale ten istý Duch. 5A sú rôzne služby, a ten istý Pán. 6A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Bôh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. 7Ale jednému každému sa dáva prejavovanie Ducha na spoločný užitok. 8Lebo jednému sa dáva skrze Ducha slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa toho istého Ducha, 9inému viera, v tom istom Duchu; inému milosti dary uzdravovania, v tom istom Duchu; 10inému pôsobnosti divov, inému proroctvo, inému rozoznávanie duchov, inému druhy jazykov a inému výklad jazykov, 11a to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce.

Jako sú údy tela svorné, tak majú byť aj veriaci svorní.

12Lebo jako je telo jedno a má mnoho údov, a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus. 13Lebo i v jednom Duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo, buď Židia buď Gréci buď sluhovia buď slobodní, a všetci sme napojení v jedného Ducha. 14Lebo veď ani telo nie je len jedným údom, ale pozostáva z mnoho údov. 15Keby tak povedala noha: Pretože nie som rukou, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? 16A keby povedalo ucho: Pretože nie som okom, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? 17Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? Keby bolo celé sluchom, kde potom čuch? 18Ale teraz Bôh položil údy, jeden každý z nich, na tele tak, ako to chcel. 19Keby boly všetky jedným údom, kde by bolo telo? 20No, teraz je síce mnoho údov, ale jedno telo. 21A oko nemôže povedať ruke: Nepotrebujem ťa, alebo zase hlava nohám: Nepotrebujem vás. 22Ba práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú nevyhnutne potrebné. 23A tým údom, o ktorých myslíme, že sú menej čestnými údami tela, práve tým pridávame hojnejšiu česť. A naše nepočestné údy majú hojnejšiu počestnosť. 24A naše počestné toho nepotrebujú. Ale Bôh pomiešal telo a ustrojil tak, že tomu, ktorému sa nedostáva, dal hojnejšiu česť, 25aby nebolo roztržky v tele, ale aby sa údy navzájom rovnako starali o seba. 26A buď že trpí jeden úd, spolu trpia všetky údy; buď že sa oslavuje jeden úd, spolu sa radujú všetky údy. 27A vy ste telom Kristovým a údami po čiastke.

Úrady v cirkvi Kristovej.

28A síce jedných postavil Bôh v cirkvi, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov; potom divotvorné moci, potom milosti dary uzdravovania, ujímania sa potrebných, správy, druhy jazykov. 29Či sú azda všetci apoštolmi? Či všetci prorokmi? Či všetci učiteľmi? Či všetci divotvorcami? 30Či majú všetci dary uzdravovať? Či všetci hovoria jazykmi? Či všetci vykladajú? 31No, snažte sa horlivo o lepšie dary milosti! A ešte vám ukážem svrchovanú cestu.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia