EPIŠTOLA SVÄTÉHO PAVLA KOLOŠANOM

1. kapitola

Pozdrav. Velebí Boha za dary Ducha, dané skrze evanjelium, a prosí pre nich o známosť a múdrosť.

1Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, a brat Timoteus 2svätým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky sa za vás modliac, 4počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svätým, 5pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanjelia, 6ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a nesie ovocie a rastie ako aj u vás odo dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde, 7jako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás, 8ktorý nám aj oznámil vašu lásku v Duchu. 9Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou, 10žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha, 11zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou,

Chválorečenie Bohu za spásu v krvi Kristovej, ktorý je príčinou a hlavou celého stvorenstva.

12ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle, 13ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, 14v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, 15ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva; 16lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, 17a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí, 18a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. 19Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť, 20a aby skrze neho smieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach, 21i vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch; ale teraz vás smieril

Pobáda pamätať na slávny cieľ a vytrvať. Tajomstvo: Kristus - nádeja slávy.

22v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním, 23akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja Pavel stal služobníkom, 24ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev, 25ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie, 26tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, 27ktorým Bôh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy, 28ktorého my zvestujeme upravujúc každého človeka k rozumnosti a učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi, 29a tým cieľom aj úsilne pracujem zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci.


Administrátor bázy dát:
Centrum eko-informácií a terminológie
Biskupická 1
SK-821 06 Bratislava
Slovenská republika
Email: smihla@ceit.sk
Info: http://www.ceit.sk

CEIT logo

Databases powered by WEBIS
Copyright © 1998, CEIT

Najlepšie zobrazenie sa dosiahne s programom Microsoft Internet Explorer® 3.0 alebo vyšším

Microsoft Download - Slovakia