Výskumná oblasť: BOZP; rovnosť príležitostí
Perichtová, Beata

Vytvorenie komplexného programu vzdelávania inšpektorov práce. : II. etapa: Koncepcia celoživotného vzdelávania v systéme inšpekcie práce, vrátane rodovej rovnosti. / Perichtová, Beata. - 2008.
slo

Vypracovanie koncepcie a stratégie celoživotného vzdelávania inšpektorov práce s ohľadom na odborný a osobnostný rozvoj a prepojenosť na systém hodnotenia inšpektorov práce. Vypracovanie kompendia inšpektora práce - súboru techník a zručností inšpektora, (administratívne zručnosti, etický kódex, podnety pre osobný rast, angažovanosť v publikovaní a pod.)
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2316

Výskumná oblasť: BOZP
Kordošová, Miroslava

Návrh podmienok uznávania odbornej spôsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v členských krajinách EÚ : III. etapa: Riešenie nadväzuje na výsledky II. etapy so zameraním na ďalšie krajiny EÚ. / Kordošová, Miroslava. - 2008.
slo

Identifikácia činností v troch vybraných členských štátoch EÚ, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitná odborná spôsobilosť z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pripráci. Identifikácia podmienok nevyhnutných na vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti vrátane obsahu a rozsahu odbornej prípravy. Vypracovanie návrhov zmien, ktoré umožnia uznávať odbornú spôsobilosť získanú v SR v členských krajinách EÚ.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2317

Výskumná oblasť: BOZP; trh práce
Matulová, Slávka

Prehĺbenie systému riadenia rizikových faktorov práce : I. etapa: Identifikácia a štrukturalizácia novovznikajúcich rizikových faktorov práce. / Matulová, Slávka. - 2008.
slo

Špecifikácia nových skutočností v systéme človek - technika - prostredie vznikajúcich v dôsledku štrukturálnych zmien v technike a ekonomike, demografického vývoja a vplyvu globalizácie. Vypracovanie prehľadu a charakterizácia identifikovaných zmien a analýza ich vplyvu na rozvoj rizikových faktorov práce. Špecifikácia a štrukturalizácia novovznikajúcich i potenciálnych rizikových činiteľov.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2318

Výskumná oblasť: BOZP
Hatina, Teodor

Návrh na zvýšenie efektívnosti výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR : I. etapa: Identifikácia súčasného výskumu a vypracovanie návrhu koncepcie výskumu BOZP v SR. / Hatina, Teodor. - 2008.
slo

Identifikácia výskumno-vývojových aktivít BOZP v SR (ústavy, univerzity a i.). Prehodnotenie systému výskumu BOZP v SR z hľadiska jeho rozsahu, orientácie a objektívnych spoločenských potrieb. Vypracovanie návrhu strednodobej koncepcie výskumu BOZP v SR.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2319

Výskumná oblasť: BOZP
Perichtová, Beata

Bezpečná a zdravie podporujúca práca v SR vo svetle vytvárania predpokladov pre dôstojnú prácu : Analýza legislatívneho a vecného prostredia pre implementáciu programu dôstojnej práce v SR. / Perichtová, Beata. - 2008.
slo

Analýza podkladov za účelom identifikácie vzájomného prepojenia a interakcie programu dôstojnej práce s dôrazom na komponent bezpečnej a zdravie podporujúcej práce s ostatnými politikami sociálneho rozvoja (I. etapa - prvá časť).
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2320

Výskumná oblasť: trh práce
Škvarková, Viera

Uplatňovanie kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv a iných dohôd uzatváraných medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov v Slovenskej republike. / Škvarková, Viera. - 2008.
slo

Efektívnosť využívania kompetencií zástupcov zamestnancov stanovených Zákonníkom práce a vplyv jeho novelizovanej úpravy (zák. č. 248/2007 Z. z.). Komparácia obsahu kolektívnych zmlúv a iných dohôd uzatváraných medzi zamestnávateľmi a zamestnancami (odbory, zamestnanecké rady, zamestnaneckí dôverníci). Analýza súčasného právneho stavu a príprava podmienok optimalizácie právnej úpravy a jej uplatňovania pre zlepšenie odmeňovania, vytvorenie výhodnejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2321

Výskumná oblasť: rodina
Repková, Kvetoslava [profil]

Neformálni opatrovatelia v sektore dlhodobej starostlivosti : I. etapa - Situácia rodinných opatrovateľov /-liek vo svetle sociálnych štatistík. / Repková, Kvetoslava. - 2008.
slo

Zámerom výskumného projektu je po určitom období (naposledy realizovaný výskum v roku 2001) opätovne analyzovať situáciu rodinných opatrovateľov /-liek zabezpečujúcich dlhodobú starostlivosť o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo o staršie osoby, s cieľom poskytnutia serióznej informačnej základne pre prijímanie sociálno-politických opatrení na úseku podpory systému rodinného opatrovania a jeho previazania na komunitné plánovanie v sociálnych službách v rámci dlhodobej starostlivosti o odkázaných členov rodiny. V 1. etape projektu sa zameriame na zdroje informácií dostupné prostredníctvom sociálnych štatistík (najmä u poberateľov /-liek peňažného príspevku za opatrovanie) na základe spolupráce so zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2403

Výskumná oblasť: rodina
Bednárik, Rastislav

Nové výzvy pre rozvoj sociálnych služieb v SR : I. etapa - Komparácia dostupnosti a kvality sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím a starších občanov pred a po prechode pôsobnosti poskytovania sociálnych služieb na samosprávne kraje a obce. / Bednárik, Rastislav. - 2008.
slo

Potreba zabezpečenia a realizácie výskumného projektu vychádza z bezprostrednej skúsenosti výkonu štátneho dozoru v zariadeniach sociálnych služieb. Je potrebné výskumne sa zaoberať otázkou, či sa prechodom originálnych kompetencií v oblasti zriaďovania, plánovania a financovania sociálnych služieb pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím stali sociálne služby pre tieto skupiny dostupnejšie a ako je hodnotená ich kvalita.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2130

Výskumná oblasť: trh práce
Kostolná, Zuzana

Aktívne starnutie v kontexte trhu práce SR. / Kostolná, Zuzana. - 2008.
slo

Analýza faktorov determinujúcich zamestnávanie starších pracovníkov na podnikovej úrovni, a to najmä v oblasti: stratégií zamestnávateľských subjektov uplatňovaných pri nábore zamestnancov a rekognoskácie možných diskriminačných prejavov z titulu vysokého veku, využívania pružných foriem organizácie práce, pracovných režimov a pracovného času pri zamestnávaní starších pracovníkov, pracovných podmienok, v ktorých pôsobia starší pracovníci, zaobchádzania so staršími pracovníkmi v zamestnaní (kariérny rast a odmeňovanie starších pracovníkov, postupy uplatňované zamestnávateľmi pri prepúšťaní starších pracovníkov, indikácia prejavov ageismu v prístupe k zamestnaniu), prístupu starších pracovníkov k celoživotnému vzdelávaniu (vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca - získanie, dopĺňanie, zmena a zvyšovanie kvalifikácie ), stratégií zameraných na zvýšenie zodpovednosti a ústretovosti zamestnávateľov pri zvýšení zamestnanosti a zamestnateľnosti starších pracovníkov.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2131

Výskumná oblasť: trh práce
Hanzelová, Eneke

Analýza kvalifikačných potrieb dopytu po práci a kvalifikačnej štruktúry ponuky práce na regionálnom trhu práce a návrhy na opatrenia regionálnej politiky zamestnanosti. / Hanzelová, Eneke. - 2008.
slo

Monitoring kvalifikačných potrieb dopytu po práci, kvalifikačnej štruktúry ponuky práce, analýza možnosti párovania kvalifikačných parametrov dopytu po práci a ponuky práce na regionálnej úrovni: problémy zosúlaďovania a zdroje disparít. V nadväznosti na uvedenú analýzu bude posúdená možnosť saturácie kvalifikačných potrieb zamestnávateľských subjektov pracovnou silou z tretích krajín.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2132

Výskumná oblasť: trh práce
Kešelová, Daniela

Analýza špecifík zamestnávania jednotlivých skupín ekonomicky aktívneho obyvateľstva vrátane analýzy príčin nerovnosti v prístupe resp. návrate na trh práce. / Kešelová, Daniela. - 2008.
slo

Analýza príčin a špecifík znevýhodnenia v prístupe k zamestnaniu skupín ohrozených vylúčením z trhu práce: absolventov škôl, občanov so zdravotným postihnutím, matiek s nezaopatrenými deťmi, osôb vo veku blízkom dôchodkovému veku, osôb s nízkou kvalifikáciou resp. bez kvalifikácie, dlhodobo nezamestnaných osôb. Identifikácia vzdialenosti jednotlivých znevýhodnených skupín od trhu práce a indikácia bariér zamestnávania znevýhodnených skupín vrátane ich typológie.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2133

Výskumná oblasť: trh práce

Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty. - 2008.
slo

V rámci výskumnej úlohy sa bude skúmať prístup / cesta SR k flexiistote s identifikáciou problémov a cieľov súvisiacich so súčasným nastavením flexiistoty a ochrany zamestnania, istoty v zamestnaní a v čase nezamestnanosti. Bude sa analyzovať flexiistota v podmienkach SR z hľadiska prepojenosti jej jednotlivých zložiek.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2134

Výskumná oblasť: trh práce
Barošová, Margita

Zriadenie a fungovanie Centra pre sociálny dialóg. / Barošová, Margita. - 2008.
slo

V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa pri MPSVR SR plánuje vybudovať Centrum sociálneho dialógu, ktoré by malo byť expertným zázemím pre sociálnych partnerov na tripartitné a bipartitné kolektívne vyjednávanie. IVPR bude poskytovať logistickú a expertíznu bázu pre založenie a fungovanie Centra.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2135

Výskumná oblasť: rodina
Gerbery, Daniel

Zisťovanie názorov obyvateľov SR na úroveň, štruktúru a funkcie životného minima. / Gerbery, Daniel. - 2008.
slo

Objektivizácia životného minima v názoroch populácie SR, identifikácia sociálne akceptovateľných minimálnych hraníc príjmu, rozsahu materiálnych a sociálnych potrieb, vzhľadom na zámer MPSVR SR rekonštruovať existujúcu koncepciu životného minima.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2226

Výskumná oblasť: rodina
Gerbery, Daniel

Participácia na projekte EU SILC. / Gerbery, Daniel. - 2008.
slo

Pokračovanie v analýzach dát získaných v rámci zisťovania EU SILC s dôrazom na subjektívne vnímanie chudoby, participácia na príprave modulov a činnosti rezortných pracovných skupín.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2227

Výskumná oblasť: rodina; trh práce; rovnosť príležitostí
Porubänová, Silvia

Analýza podnikovej rodinnej politiky a politiky rovnosti príležitostí žien a mužov - Zamestnávateľ ústretový k rodine. / Porubänová, Silvia. - 2008.
slo

Príprava novej metodiky súťaže, vrátane dotazníka a iných príslušných podkladov. Zber, spracovanie, vyhodnotenie, archivácia prihlášok a dotazníkov siedmeho ročníka súťaže, vypracovanie podkladovej štúdie pre vyhodnotenie ročníka a ocenenie víťazov.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2228

Výskumná oblasť: rovnosť príležitostí
Porubänová, Silvia

Kľúčové výzvy pre rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí a antidiskrimináciu. / Porubänová, Silvia. - 2008.
slo

Expertná analýza vnímania a očakávaní problematiky rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a antidiskriminácie u zamestnávateľov, zamestnancov a zamestnankýň, obyvateľov a obyvateliek SR s ohľadom na efektivitu budúcich opatrení verejných politík i inštitucionálneho zabezpečenia agendy.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2229

Výskumná oblasť: rodina

Zvyšovanie kvality poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch vo vybraných oblastiach. - 2008.
slo

Analýza aplikácie § 100, ods.10 a ods.11, zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2230

Výskumná oblasť: rodina

Návrh systému metód zberu a analýzy údajov o deťoch, ktoré sú príslušníkmi národnostných menšín (rasa, etnický pôvod) a pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately : Implementácia odporúčaní Výboru pre práva dieťaťa OSN z 8. júna 2007 - 19, 20, 44c, 46. - 2008.
slo

Návrh systému metód zberu a analýzy údajov o deťoch, ktoré sú príslušníkmi národnostných menšín (rasa, etnický pôvod) a pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2231

Výskumná oblasť: BOZP; rovnosť príležitostí; trh práce
Perichtová, Beata - Hatina, Teodor - Matulová, Slávka - Škvarková, Viera - Kordošová, Miroslava

Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce. / Perichtová, Beata; Hatina, Teodor, Matulová, Slávka, Škvarková, Viera, Kordošová, Miroslava. - 2008.
slo

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie fungujúceho nadnárodného partnerstva zameraného na identifikáciu pracovných podmienok determinujúcich rodovú nerovnosť v praxi zamestnávateľských subjektov ako príspevku k cielenému monitoringu situácie v rovnosti žien a mužov na trhu práce. Súčasťou projektu bude vypracovanie odporúčaní pre rodovú senzibilizáciu zohľadňujúcu špecifiká pracovných podmienok a spoluúčasť na realizácii týchto odporúčaní.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2305

Výskumná oblasť: iné
Repková, Kvetoslava [profil] - Bednárik, Rastislav - Holubová, Barbora

Zručnosti vedeckej komunikácie ako predpoklad zvyšovania kvality výskumných inštitúcií. / Repková, Kvetoslava; Bednárik, Rastislav, Holubová, Barbora. - 2008.
slo

Ide o 2. rok realizácie projektu zameraného na podporu komunikačných zručností mladých výskumníkov do 35 rokov. V rámci neho dôjde k experimentálnej aplikácii tréningového modulu na získanie a rozvíjanie komunikačných zručností u 100 mladých výskumníkov, resp. potenciálnych záujemcov o vedecko-výskumnú prácu, k vyhodnoteniu výsledkov tréningového modulu a na jeho základe k dopracovaniu metodiky na hodnotenie kvality zručností vedeckej komunikácie. Projekt bude ukončený v auguste 2008.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2223

Výskumná oblasť: trh práce
Kostolná, Zuzana - Hanzelová, Eneke - Repková, Kvetoslava [profil] - Kešelová, Daniela

SIZAR : Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí. / Kostolná, Zuzana; Hanzelová, Eneke, Repková, Kvetoslava, Kešelová, Daniela. - 2008.
slo

Ide o ukončenie 3-ročného projektu. Záverečné práce budú venované senzibilizácii verejnosti na základe diseminácie výsledkov výskumnej práce realizovanej v rámci projektu a na spoluprácu pri príprave a realizácii záverečnej konferencie, ktorá sa uskutoční vo februári 2008.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2115

Výskumná oblasť: rodina
Bodnárová, Bernardína

Rodina, zamestnanie a vzdelanie. / Bodnárová, Bernardína. - 2008.
slo

Výskumná úloha "Rodina, zamestnanie a vzdelanie" 1J051/05-DP2 je riešená v spolupráci s Výskumným ústavom práce a sociálnych vecí, v.v.i. v Prahe a je financovaná zo zdrojov Ministerstva práce a sociálnych vecí v ČR. Inštitút pre výskum práce a rodiny v Bratislave sa podieľa na riešení troch výskumných sond realizovaných v rámci výskumného projektu.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2215

Výskumná oblasť: trh práce
Czíria, Ľudovít

Monitoring Network. / Czíria, Ľudovít. - 2008.
eng

Projekt je pokračovaním viacročného projektu monitorovania situácie v oblasti zamestnaneckých vzťahov (EIRO), pracovných podmienok (EWCO) a reštrukturalizácie podnikov (ERM) pre potreby Dublinskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2121

Výskumná oblasť: rovnosť príležitostí
Holubová, Barbora

Representative research on violence and experiences if women with violence against women (VAW) in Slovakia. / Holubová, Barbora. - 2008.
slo

Výskum násilia páchaného na ženách realizovaný na reprezentatívnej vzorke 827 žien vo veku od 18 do 65 rokov prináša zistenia o výskyte rôznych druhov partnerského aj mimopartnerského násilia. Okrem profilu žien zažívajúcich kombinované násilie v intímnych vzťahoch a profilu páchateľov násilia popisuje spôsoby riešenia násilnej situácie, spokojnosť žien s pomáhajúcimi profesiami a ich názory o príčinách násilia. Významnou súčasťou správy sú postoje populácie SR na násilie páchané na ženách, miera informovanosti o pomáhajúcich organizáciách a skúsenosti s prípadmi násilia za posledných 5 rokov. Výskum okrem aktuálnych dát poskytuje aj komparatívne údaje umožňujúce merať dynamiku výskytu násilia ako aj zmeny v postojoch populácie SR v priebehu rokov 2002 a 2008.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2224

Výskumná oblasť: rovnosť príležitostí
Holubová, Barbora - Bodnárová, Bernardína

Komparatívny a evaluačný výskum domáceho násilia a násilia páchaného na ženách. / Holubová, Barbora; Bodnárová, Bernardína. - 2008.
slo

Realizácia reprezentatívneho terénneho výskumu domáceho násilia a násilia páchaného na ženách podľa pôvodnej metodiky z roku 2002 za účelom získania komparatívnych poznatkov a zhodnotenie dopadu prijatých noviel z oblasti domáceho násilia na riešenie prípadov domáceho násilia.
Typ: Projekt Číslo projektu / výskumnej správy: 2225Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2013, CEIT