Knižnica DISSO
Hanzelová, Eneke - Kostolná, Zuzana - Reichová, Daniela

Občania so zdravotným/zrakovým postihnutím v optike postojov a názorov zamestnávateľov : Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí. / Aut. správy Hanzelová, Eneke; Kostolná, Zuzana; Reichová, Daniela, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2115. Bratislava : IVPR, 2007. - 42 s. + príl.Číslo projektu / výskumnej správy: 2115

Anotácia:  Z obsahu: Súhrnné výskumné zistenia. Cieľ, metodika realizácie empirického prieskumu a charakteristika výberovej vzorky respondentov. Zamestnávateľská sféra a občania so zdravotným postihnutím: stav, súvislosti a problémy. Nevidiaci a slabozrakí občania vo svetle názorov a postojov zamestnávateľov.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49669 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Bednárik, Rastislav

Analýza vplyvov minimálneho dôchodku : Analýza vplyvov zavedenia minimálneho dôchodku. / Aut. správy Bednárik, Rastislav.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2127. Bratislava : IVPR, 2007.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
Číslo projektu / výskumnej správy: 2127
Anotácia:  V štúdii sa pozornosť zameriava na potrebu a vplyvy zavedenia inštitútu minimálneho dôchodku. A to v kontexte potreby zabezpečenia väčšej miery solidarity v prvom priebežnom pilieri starobného dôchodkového poistenia. Preto sú jednotlivé pasáže venované situácii v poberaní nízkych dôchodkov, trendom vo vývoji ekonomicky neaktívnych osôb, vecným aspektom inštitútu minimálneho dôchodku a aj otázkam vzťahu k systému sociálnej pomoci. Číselné podklady na základe osobitného zadania pripravili Sociálna poisťovňa a Štatistický úrad SR.
Kľúčové slová : poistenie starobné; dôchodok minimálny; ľudia starší; ekonomicky neaktívni
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49670 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce
Hanzelová, Eneke

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím: výskumné zistenia a implikácie pre prax : Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb po systémových zmenách sociálnej politiky a trhu práce. / Aut. správy Hanzelová, Eneke.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2123. Bratislava : IVPR, 2007. - 20 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2123
Anotácia:  Čiastkový realizačný výstup bol spracovaný pre potreby prípravy novely ustanovení v oblasti podpory zamestnávania občanov so ZP a v oblasti povinností zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov so ZP zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Výstup obsahuje vybrané výskumné zistenia z prieskumu zamestnávateľov súvisiace s dodržiavaním povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím, s využívaním aktívnych opatrení na trhu práce a s ich postojmi k platnej legislatíve v oblasti podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49675 k dispozícii, V 49676 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Bodnárová, Bernardína - Gerbery, Daniel

Efektivita dotačných programov pre deti a mládež. / Aut. správy Bodnárová, Bernardína; Gerbery, Daniel, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2221. Bratislava : IVPR, 2007. - 107 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR
Číslo projektu / výskumnej správy: 2221
Anotácia:  Výskumná úloha sa zameriava na monitoring efektivity dotácií na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti v materských, základných a špeciálnych základných školách. Ide o dotácie, ktoré sú poskytované pre deti zo sociálne slabších rodín a ktoré v skutočnosti predstavujú nový druh sociálnych rozvojových programov, zameriavajúcich sa na rozvoj ľudského kapitálu. Predkladaná práca ponúka analytické spracovanie výsledkov získaných vo viacerých sociologických empirických sondách, ktoré boli zamerané na kľúčových aktérov týchto programov.
Kľúčové slová : programy dotačné; deti; mládež; dotácie štátne; dotácie na stravu; dotácie na školské potreby; príspevok motivačný pre deti; dochádzka do školy; školský prospech
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49681 k dispozícii

Knižnica DISSO
Kostolná, Zuzana - Hanzelová, Eneke - Reichová, Daniela - Repková, Kvetoslava [profil]

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím (Výsledky empirického prieskumu) : Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí. / Aut. správy Kostolná, Zuzana; Hanzelová, Eneke; Reichová, Daniela; Repková, Kvetoslava, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2115. Bratislava : IVPR, 2007. - 37 s.Číslo projektu / výskumnej správy: 2115

Anotácia:  Začlenenie občanov so zdravotným postihnutím do všetkých sfér spoločenského života predstavuje jeden zo základných pilierov Európskej stratégie rovnakých príležitostí. Hlavným predpokladom tohto procesu je zabezpečenie prístupu občanov so zdravotným postihnutím na trh práce, k zamestnaniu a zotrvaniu v ňom. Podľa údajov Európskej komisie "u ľudí so zdravotným postihnutím je takmer dvojnásobná pravdepodobnosť, že budú pracovne neaktívni v porovnaní s ľuďmi bez zdravotného postihnutia". Zabezpečenie rovnakých príležitostí pri vstupe na trh práce alebo pri návrate naň pre občanov so ZPS vyžaduje realizáciu širokej škály opatrení podporujúcich pracovnú a sociálnu integráciu týchto ľudí.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49682 k dispozícii

Knižnica DISSO
Hatina, Teodor - Richter, Rudolf - Alexyová, Katarína - Adamček, Dušan - Kubica, Rudolf - Majer, Ivan

Analýza právnych požiadaviek (vrátane legislatívy EU) a trendov koncepcie inšpekcie práce. Aktivita 4.1. Komponent 4. Koncepcia inšpekcie práce, politika riadenia ľudských zdrojov a program celoživotného vzdelávania. : Twinningový projekt. / Aut. správy Hatina, Teodor; Richter, Rudolf; Alexyová, Katarína; Adamček, Dušan; Kubica, Rudolf; Majer, Ivan, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2311. Bratislava : IVPR, 2007. - 64 s.Číslo projektu / výskumnej správy: 2311

Anotácia:  Cieľom projektu, komponentu 4, je najmä implementovať do inšpekčnej činnosti princípy nového, tzv. holistického (celostného) prístupu k BOZP a zabezpečiť aktívne pôsobenie inšpektorov na zmenu kultúry práce a podnikania i celkového prístupu zainteresovaných osôb (podnikatelia, zamestnávatelia, zamestnanci a i.) pri vytváraní optimálnych podmienok pre prácu.
Tá následne prináša kvalitu práce alebo poskytovaných služieb, tzn. ekonomické prínosy.
Paralelným cieľom je zníženie nákladov a zníženie strát v dôsledku pracovných úrazov, chorôb z povolania, priemyselných otráv alebo iných poškodení zdravia z práce. Cieľom programu projektu v časti 4 - komponent 4 - subkomponent 4a je:
- vypracovanie koncepcie IP, najmä koncepcie jej ďalšieho rozvoja
- vypracovanie politiky riadenia ľudských zdrojov IP
- predloženie odporúčaní na úpravu, resp. doplnenie legislatívy v oblasti BOZP a PPV
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49699 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce
Hanzelová, Eneke - Kostolná, Zuzana - Kešelová, Daniela - Repková, Kvetoslava [profil]

Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím po systémových zmenách sociálnej politiky. II. etapa : Integrácia občanov so zdravotným postihnutím na trh práce: súčasná prax a možné riešenia. / Aut. správy Hanzelová, Eneke; Kostolná, Zuzana; Kešelová, Daniela; Repková, Kvetoslava, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2123. 01.01.2007-31.12.2007. Bratislava : IVPR, 2007. - 46 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2123
Anotácia:  Štúdia, v druhej etape riešenia, mapuje situáciu v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v kontexte nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. Súčasťou štúdie je analýza postojov a názorov zamestnávateľov a predstaviteľov verejných služieb zamestnanosti, k fenoménu zdravotného postihnutia v konotácii s ich pracovnou činnosťou. Na základe uvedeného sú formulované námety na optimalizáciu systému podpory integrácie občanov so zdravotným postihnutím na trh práce.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49722 k dispozícii

Výskumná oblasť: rovnosť príležitostí
Holubová, Barbora

Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku. / Aut. správy Holubová, Barbora.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2219. Bratislava : IVPR, 2007. - 86 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí
Číslo projektu / výskumnej správy: 2219
Anotácia:  Výskumná správa nadväzuje na reprezentatívny výskum šikanovania a sexuálneho obťažovania na pracovisku z roku 2006. Zaoberá sa interferenciou sexuálneho a šikanózneho obťažovania žien a zisťovaním miery tolerancie týchto javov v spoločnosti. Obsahuje analýzy kazuistických prípadov obťažovania žien na pracovisku so zameraním na priebeh a riešenie prípadu, druh a prejavy obťažovania a typ pracoviska. Analýza medializovaných prípadov obťažovania uvádza príklady konštruovania sexuálneho obťažovania v médiách. Správu zakončuje zmapovanie preventívnych a eliminačných stratégií na politickej, sektorovej, inštitucionálnej a individuálnej úrovni.
Kľúčové slová : ženy; obťažovanie sexuálne; ženy na pracovisku; obťažovanie šikanózne; prípady kauzistické; prevencia
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49726 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce
Kešelová, Daniela - Hanzelová, Eneke - Kostolná, Zuzana

Migračný potenciál obyvateľstva SR : Sprístupnenie trhov práce vo vybraných krajinách EÚ a vývojové trendy na trhu práce v SR. / Aut. správy Kešelová, Daniela; Hanzelová, Eneke; Kostolná, Zuzana, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2122. 01.01.2007-31.12.2007. Bratislava : IVPR, 2007. - 88 s. + príl.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce, Sekcia medzinárodných vzťahov
Číslo projektu / výskumnej správy: 2122
Anotácia:  Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2007 pokračoval v skúmaní témy pracovnej migrácie občanov SR do iných štátov Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP). Výskumná štúdia je vypracovaná v rámci kontrahovanej výskumnej úlohy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR "Migračný potenciál obyvateľstva SR (Sprístupnenie trhov práce vo vybraných krajinách EÚ a vývojové trendy na trhu práce v SR)". V porovnaní s výskumom z roku 2006, ktorý sa sústreďoval na mapovanie trendov nadnárodných migračných tokov za prácou občanov SR s ohľadom na vývoj na domácom trhu práce, súčasná štúdia sa zameriava na analýzu migračného potenciálu občanov SR, s dôrazom na tých, ktorí už pracujú, resp. žijú v štátoch BÚ/EHP mimo Slovenskej republiky. Zahrnuté sú nielen štáty, ktoré svoje trhy práce úplne sprístupnili, ale aj tie, ktoré uplatňujú rôzne prechodné obdobia. Migračný potenciál je analyzovaný z rôznych hľadísk a zdrojov, pričom dôležitú súčasť štúdie tvoria výsledky empirického prieskumu
štruktúry a súčasného a budúceho migračného správania občanov SR pracujúcich, resp. žijúcich v iných štátoch EÚ/EHP.
Kľúčové slová : migrácia; potenciál migračný; mobilita; mobilita geografická
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49729 k dispozícii

Výskumná oblasť: BOZP
Perichtová, Beata - Kasana, Anton

Vytvorenie programu vzdelávania inšpektorov práce v súvislosti s rozšírenými kompetenciami inšpekcie práce. Správa z riešenia I. etapy úlohy : Vytvorenie komplexného programu vzdelávania inšpektorov práce. / Aut. správy Perichtová, Beata; Kasana, Anton, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2314. Bratislava : IVPR, 2007. - 62 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2314
Anotácia:  Výskumná úloha sumarizuje a hodnotí existujúcu situáciu v oblasti odbornej prípravy inšpektorov práce na Slovensku. Predkladá návrh vzdelávacích programov, a to: z oblasti BOZP pre inšpektorov práce, ktorí vykonávajú inšpekciu práce v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, z oblasti pracovnoprávnych vzťahov pre inšpektorov, ktorí vykonávajú inšpekciu práce v oblasti BOZP, pre prípravu uchádzačov o inšpektorské skúšky (inšpektorov - čakateľov).
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49734 k dispozícii

Výskumná oblasť: BOZP
Kordošová, Miroslava - Hatina, Teodor - Perichtová, Beata - Škvarková, Viera

Návrh podmienok vzájomného uznávania osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP v členských štátoch EÚ - II. etapa : Správa z riešenia výskumnej úlohy VÚ č. 2313. / Aut. správy Kordošová, Miroslava; Hatina, Teodor; Perichtová, Beata; Škvarková, Viera, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2313. Bratislava : IVPR, 2007. - 62 s. + príl.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2313
Anotácia:  Identifikácia činností vo vybraných členských krajinách Európskej únie, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitná odborná spôsobilosť z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci preukazovaná príslušným dokladom. Identifikácia podmienok nevyhnutných na vydanie tohto dokladu vrátane obsahu a rozsahu odbornej prípravy, formy overovania vedomostí a ďalších požiadaviek. Vypracovanie návrhov podmienok na uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v Slovenskej republike v členských štátoch EÚ.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49735 k dispozícii

Výskumná oblasť: BOZP
Matulová, Slávka - Hatina, Teodor - Kordošová, Miroslava - Perichtová, Beata - Škvarková, Viera

Návrhy na zvýšenie kvality BOZP v mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch : Záverečná správa z riešenia VÚ č. 2315. / Aut. správy Matulová, Slávka; Hatina, Teodor; Kordošová, Miroslava; Perichtová, Beata; Škvarková, Viera, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2315. Bratislava : IVPR, 2007. - 108 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2315
Anotácia:  Riešenie úlohy je zamerané na zhodnotenie podmienok pre uplatňovanie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch. Na základe analýzy aktuálnej situácie sú navrhnuté opatrenia, ktoré by mali viesť k jej zlepšeniu.
Kľúčové slová : bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; BOZP; mikropodniky; podniky malé a stredné; poistenie úrazové; podpora malých a stredných podnikov
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49736 k dispozícii

Výskumná oblasť: BOZP
Hatina, Teodor - Kordošová, Miroslava - Matulová, Slávka - Perichtová, Beata - Škvarková, Viera

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a programové opatrenia na r. 2008 - 2012 : Správa z riešenia čiastkovej úlohy VÚ č. 2312 - 1.2. / Aut. správy Hatina, Teodor; Kordošová, Miroslava; Matulová, Slávka; Perichtová, Beata; Škvarková, Viera, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2312. Bratislava : IVPR, 2007. - 55 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor pracovno-právnych vzťahov a ochrany práce
Anotácia:  V rámci výskumnej úlohy bola vyhodnotená Koncepcia štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prijatá vládou SR v roku 2002, vytýčené zámery štátnej politiky na nasledujúce obdobie a špecifikované programové zámery politiky v jednotlivých jej oblastiach na roky 2008-2012. Základnými východiskovými dokumentmi pre tvorbu politiky boli Dohovor MOP č. 187 o podpornom rámci pre BOZP a Odporúčanie č. 192 z roku 2006.
Kľúčové slová : BOZP; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; politika BOZP; opatrenia programové
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49738 k dispozícii

Knižnica DISSO
Škvarková, Viera - Hatina, Teodor - Kordošová, Miroslava - Matulová, Slávka - Perichtová, Beáta

Profil bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR a systém pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v SR : Správa z riešenia čiastkovej úlohy VÚ č. 2312. / Aut. správy Škvarková, Viera; Hatina, Teodor; Kordošová, Miroslava; Matulová, Slávka; Perichtová, Beáta, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2312. Bratislava : IVPR, 2007. - 397 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor pracovno-právnych vzťahov a ochrany práce
Anotácia:  Výskumná úloha sumarizuje a hodnotí existujúcu situáciu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku, vrátane vnútroštátneho systému pre bezpečnosť a zdravie pri práci, a pokrok dosiahnutý v tejto oblasti. Poukazuje na pretrvávajúce nedostatky vyžadujúce zmeny v systéme BOZP v SR.
Kľúčové slová : BOZP; bezpečnosť; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; systém vnútroštátny pre BOZP; profil vnútroštátny BOZP
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49739 k dispozícii

Knižnica DISSO
Bednárik, Rastislav

Kvalita zamestnancov vo verejnej sfére a v komerčnom sektore : Záverečná správa VÚ č. 2126. / Aut. správy Bednárik, Rastislav.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2126. Bratislava : IVPR, 2007. - 144 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor informačno-komunikačných technológií v rámci Služobného úradu
Číslo projektu / výskumnej správy: 2126
Anotácia:  Štúdia podáva a interpretuje výsledky empirického prieskumu zamestnancov vykonaného v októbri a novembri 2007 na území celého Slovenska v súkromných podnikoch a ďalej v štátnej správe, vo verejných službách a samospráve. Do výberového súboru sa dostalo a odpovedalo 915 respondentov - riaditeľov, vedúcich útvarov, odborných zamestnancov a líniových zamestnancov. Kvalita práce týchto zamestnancov v jednotlivých sektoroch bola posudzovaná a porovnávaná v oblastiach: vzdelanie a kvalifikácia ako predpoklady práce, výkon práce zamestnancov, odmeny a stimulácia k práci, potreby a hodnotový kontext práce zamestnancov, otázky kvality riadiacej práce vedúcich pracovníkov a socio-ekonomická situácia zamestnancov. Zber údajov (na základe dotazníka vypracovaného autorom štúdie a posúdeného odberateľom) vykonala Agentúra ASA, Bratislava.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49740 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Bernhauserová, Eva

Efektivita zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre deti. / Aut. správy Bernhauserová, Eva.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2222. Bratislava : IVPR, 2007. - 91 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny
Číslo projektu / výskumnej správy: 2222
Anotácia:  V roku 2005 sa udiali významné legislatívne zmeny v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Ich súčasťou boli aj zmeny v systéme zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre deti. Táto práca prezentuje výsledky empirického sociologického výskumu efektivity zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre deti. Výskum bol realizovaný medzi žiadateľmi o náhradnú rodinnú starostlivosť (osvojenie a pestúnsku starostlivosť), ktorý sa uskutočnil v lete 2007. Výskum reflektuje legislatívne zmeny z roku 2005, hovorí o tom, aký je profil žiadateľa o osvojenie a žiadateľa o pestúnsku starostlivosť, aké sú najčastejšie dôvody rozhodnutia prijať dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré skupiny detí je ťažšie umiestniť do náhradnej rodiny, aké problémy sa vyskytli u žiadateľov v procese sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti atď. V poslednej časti sú uvedené odporúčania na zvýšenie efektivity procesu zabezpečovania náhradného prostredia pre deti.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49757 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Porubänová, Silvia

Reedukačné zariadenia - možnosti a limity rezortu MPSVaR SR (s ohľadom na zahraničné opatrenia, praktiky a skúsenosti). / Aut. správy Porubänová, Silvia.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2218. Bratislava : IVPR, 2007. - 45 s. + príl.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a mládeže
Číslo projektu / výskumnej správy: 2218
Anotácia:  Cieľom úlohy bolo odborné zdôvodnenie potreby prechodu spomínaných zariadení spod rezortu MŠ SR pod rezort MPSVR SR, predovšetkým s ohľadom na "najlepší záujem dieťaťa". Indikovanie porovnateľných zahraničných názorov, praktík a navrhovaných riešení uplatniteľných v ašpirovaných podmienkach SR zohľadnilo prioritu optimálnej a diferencovanej starostlivosti a podmienku nevyhnutnej spolupráce všetkých zainteresovaných aktérov.
Kľúčové slová : starostlivosť nariadená ústavná; zariadenia reedukačné; výchova ochranná; výchova; deti; mládež; deti ohrozené
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 49791 k dispozícii

Výskumná oblasť: rovnosť príležitostí
Barošová, Margita

Participácia mužov a žien v rozhodovacích pozíciách. / Aut. správy Barošová, Margita.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2125. Bratislava : IVPR, 2007. - 136 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Číslo projektu / výskumnej správy: 2125
Anotácia:  V štúdii sú predovšetkým prezentované výsledky analýzy faktografických údajov o zastúpení mužov a žien v rozhodovacích pozíciách (rôznej úrovne) na trhu práce, a to v členení podľa jednotlivých hospodárskych sektorov, odvetví a pod., ako aj podľa príslušnosti mužov a žien k vekovým skupinám a skupinám vzdelania. Štúdia obsahuje tiež výsledky analýzy mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami v rozhodovacích pozíciách (rôznej úrovne) na trhu práce, a to v členení podľa jednotlivých hospodárskych sektorov, odvetví a pod., ako aj podľa príslušnosti mužov a žien k vekovým skupinám a skupinám vzdelania. Zdrojom faktografických údajov je databáza štatistických informácii Štatistického úradu SR a Treximy, spol. s r.o., Bratislava. Štúdia obsahuje aj prehľad niektorých základných pojmov, príklady dobrej praxe, ako aj niektoré ďalšie informácie, ktoré napomáhajú vytvoreniu si komplexnejšieho obrazu o situácii v zastúpení mužov a žien v rozhodovacích funkciách.
Kľúčové slová : rovnosť rodová; diverzita rodová na pracovisku; segregácia rodová na trhu práce; trh práce; segregácia rodová; segregácia povolaní rodová; stereotypy rodové; koučing; mentoring; príklady dobrej praxe; rozdiely rodové mzdové; strop sklenený; útes sklenený; výťah sklenený; muži v riadiacich pozíciách; ženy v riadiacich pozíciách; pozície riadiace
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50281 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce
Hanzelová, Eneke

Dlhodobá nezamestnanosť v kontexte zmien sociálneho systému a trhu práce. / Aut. správy Hanzelová, Eneke.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2124. Bratislava : IVPR, 2007. - 86 s.Číslo projektu / výskumnej správy: 2124

Anotácia:  Výskumná štúdia sa zaoberá analýzou jedného z naliehavých problémov súčasného vývoja trhu práce v SR - dlhodobou nezamestnanosťou. Cieľom výskumnej štúdie je poskytnúť komplexný a viacdimenzionálny pohľad na fenomén dlhodobej nezamestnanosti a poukázať na jej širšie kontextové súvislosti a implikácie. Vecný rámec výskumnej štúdie obsahuje vymedzenie konceptuálneho východiska dlhodobej nezamestnanosti, analýzu vývojových trendov dlhodobých foriem nezamestnanosti v časovom rade od roku 1994 do roku 2006, deskripciu determinantov trvania nezamestnanosti, identifikáciu regionálnej divergencie dlhodobej nezamestnanosti, indikáciu reprezentantov dlhodobých foriem nezamestnanosti z hľadiska veku, rodovej príslušnosti a stupňa vzdelania. Hlavným zámerom predmetnej štúdie je, cez lepšie poznanie a pochopenie podstaty dlhodobej nezamestnanosti, prispieť k jej účinnému predchádzaniu a redukcii.
Kľúčové slová : nezamestnanosť; nezamestnanosť dlhodobá; nezamestnanosť veľmi dlhodobá; trvanie nezamestnanosti; trh práce; dimenzia dlhodobej nezamestnanosti regionálna; pracovníci odradení; opatrenia na trhu práce aktívne
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50282 k dispozícii

Knižnica DISSO
Bartáková, Helena - Kulhavý, Václav

Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny : Deskriptivní fáze analýzy. / Aut. správy Bartáková, Helena; Kulhavý, Václav, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Praha. Praha : VÚPSV, 2007. - 82 + 8 s. príl.

Anotácia:  Tato studie je jednou z pěti výzkumných zpráv vycházejících ze série empirických šetření realizovaných v rámci grantového projektu "Rodina, zaměstnání a vzdělání".
Cílem realizace série pěti sond vybraných rodinných typů v různých etapách rodinného (životního) cyklu je poznat základní souvislosti mezi aspiracemi a životními strategiemi v oblasti profese, rodinného života a vzdělávání. Tato studie má záměrně deskriptivní charakter a využívá převážně základní metody třídění statistických dat.
Studie snahou o zachycení komplexních vozců chování v daných oblastech života poskytuje, jak věříme, jedinečný a obsahově zajímavý podklad pro různé využití výstupů v praxi i pro další podobně zaměřené výzkumy. Sonda sledovala mladé rodiny, konkrétně manžele (i z opakovaných sňatků), oba ve věku 20 - 36 let. Záměrně byly do vzorku vybrány tři čtvrtiny respondentů s alespoň jedním dítětem ve věku 3 - 7 let, čtvrtinu souboru tvořili manželé bez dětí. Zabývali jsme se oblastí životních hodnot a postojů, životních strategií a plánů do budoucna, stávající situací respondentů v oblasti rodiny, partnerských vztahů, zaměstnání a vzdělání a souvisejícími zdroji napětí v daných oblastech života. Pozornost byla věnována i rodinné politice a preferencím respondentů v tomto ohledu.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50740 k dispozíciiBázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2013, CEIT