Výskumná oblasť: rodina
Repková, Kvetoslava [profil]

Odkázanosť na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe vo verejnej politike - vybrané výskumné otázky : Čiastkový výstup z VÚ č. 2286 - Odkázanosť na pomoc inej osoby v domácom prostredí - návrhy systémového riešenia. / Aut. správy Repková, Kvetoslava.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2286. Bratislava : IVPR, 2014. - 91 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor sociálnych služieb
Číslo projektu / výskumnej správy: 2286
Anotácia:  Primárnym predmetom čiastkového výstupu je stanovenie odhadov prevalencie odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe v slovenskej populácii ako základu pre hľadanie systémového riešenia, ako podporovať pomoc pri odkázanosti v rámci verejnej politiky.
Za týmto účelom autorka využila sekundárnu analýzu dostupných domácich a zahraničných zdrojov, elektronickú dotazníkovú metódu a expertnú metódu, konkrétne modifikovanú formu Delfskej metódy. Kombináciou (trianguláciou) týchto zdrojov stanovila rámcový odhad prevalencie odkázanosti na pomoc inej osoby v slovenskej populácii, ktorý môže byť následne využitý ako jeden z podkladov pre modelovanie novej sociálnej dávky - príspevku pri odkázanosti /príspevku na starostlivosť. Táto by sa mohla stať univerzálnou formou verejnej podpory osôb na posilnenie ich príjmu v situácii odkázanosti na pomoc iných a hľadania najvhodnejšej formy takejto pomoci podľa individuálnych preferencií odkázaných ľudí. V závere autorka predstavuje základnú architektúru systémovo poňatej verejnej politiky zameranej na podporu pomoci pri odkázanosti osôb na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.
Kľúčové slová : odkázanosť na pomoc inej osoby; sebaobsluha; odkázanosť na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe; prevalencia odkázanosti na pomoc inej osoby; analýzy výskumné sekundárne; metódy expertné; príspevok pri odkázanosti; príspevok na starostlivosť; politika systémová
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50660 k dispozícii

Výskumná oblasť: BOZP; trh práce
Novotný, Miroslav - Kordošová, Miroslava - Galbičková, Blanka - Urdziková, Jana

Uplatnenie e-learningu pri vzdelávaní BOZP v školskom systéme SR a zamestnancov malých a stredných podnikov : Správa z VÚ č. 2344. / Aut. správy Novotný, Miroslav; Kordošová, Miroslava; Galbičková, Blanka; Urdziková, Jana, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2344. Bratislava : IVPR, 2014. - 45 s. + príl.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2344
Anotácia:  Informačné a komunikačné technológie v prostredí výchovy a vzdelávania sa postupne dostávajú do popredia aj na Slovensku. Predkladaná správa poskytuje analýzu zameranú na výber a aplikáciu vhodnej formy vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Opisuje postup výberu prostredia určeného na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre malé a stredné podniky, ale aj pre žiakov stredných odborných škôl. Obsahová časť kurzu bola tvorená so zameraním na ciele kurzu a na prostredie, v ktorom kurz prebieha. V závere správy sú uvedené recenzie kurzov od expertov na danú problematiku.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50711 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce
Bednárik, Rastislav

Nedeklarovaná práca na Slovensku : Prieskum názorov a postojov pracovníkov verejnej správy : Záverečná správa z VÚ č. 2170. / Aut. správy Bednárik, Rastislav.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2170. Bratislava : IVPR, 2014. - 42 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2170
Anotácia:  Štúdia identifikuje súčasný rozsah, príčiny a spôsoby eliminácie nedeklarovanej práce v SR na základe údajov vykonaného empirického prieskumu zameraného na získanie poznatkov aplikačnej praxe v oblasti eliminácie nedeklarovanej práce. Prieskum bol vykonaný na výberovom súbore 284 odborníkov z Inšpektorátov práce, z Úradov práce, z Daňových úradov, z Colných úradov, zo Sociálnej poisťovne, z odborov živnostenského podnikania okresných úradov a z mestských úradov zo samosprávy. Výsledky empirického prieskumu sú porovnané s výsledkami analogického prieskumu uskutočneného v roku 2003.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50712 k dispozícii

Výskumná oblasť: iné
Repková, Kvetoslava [profil] - Dudová, Iveta - Kešelová, Daniela - Neubauerová, Erika

Komparatívna štúdia o systémoch rezortného vzdelávania v SR a vo vybraných krajinách EÚ : Výstup podaktivity 1.3.1 národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - I. / Aut. správy Repková, Kvetoslava; Dudová, Iveta; Kešelová, Daniela; Neubauerová, Erika, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 4007-4008. Bratislava : IVPR, 2014. - 136 s.

Anotácia:  Táto správa (komparatívna štúdia) vznikla ako ďalší výstup národného projektu "Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - I." (ďalej len "NP"). Realizátorom NP je Inštitút pre výskum práce a rodiny v období júl 2014 - december 2015. NP je financovaný z prostriedkov ESF na roky 2007 - 2013, konkrétne z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len "OP ZaSI").
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50713 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce; BOZP
Kordošová, Miroslava - Urdziková, Jana - Novotný, Miroslav - Galbičková, Blanka

Ekonomické vyhodnotenie strát z pracovných úrazov a chorôb z povolania u zamestnávateľov v SR : I. etapa : Správa z VÚ č. 2346. / Aut. správy Kordošová, Miroslava; Urdziková, Jana; Novotný, Miroslav; Galbičková, Blanka, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2346. Bratislava : IVPR, 2014. - 73 s. + príl.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce, Odbor ochrany práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2346
Anotácia:  Predkladaná správa je výstupom 1. etapy riešenia výskumnej úlohy. Pozostáva z troch častí. Prvá prináša pohľad na východiská uplatňovania ekonomických zákonitostí na podnikovej a celoslovenskej úrovni v riadení BOZP. Uvádza vybrané právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, definuje pojmy pracovný úraz a choroba z povolania, analyzuje pracovnú úrazovosť na Slovensku a charakterizuje systém ekonomického riadenia podniku podporujúceho BOZP. V druhej časti je analýza súčasného stavu riešenej problematiky v podmienkach praxe na Slovensku a uplatnenie ekonomických zákonitostí na podnikovej úrovni v riadení BOZP, sumarizácia štatistických zisťovaní realizovaných inštitúciami štátnej a verejnej správy SR vzhľadom k uplatneniu ekonomických zákonitostí na celoslovenskej úrovni v riadení BOZP. Tretia časť obsahuje zistenia a závery z 1. etapy riešenia ako jedno z východísk pre 2. etapu riešenia v roku 2015.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50714 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce
Kešelová, Daniela - Hanzelová, Eneke

Stratégie nezamestnaných na trhu práce v SR : Prieskum nezamestnanosti : Záverečná správa z VÚ č. 2168. / Aut. správy Kešelová, Daniela; Hanzelová, Eneke, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2168. Bratislava : IVPR, 2014. - 45 s. + príl.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2168
Anotácia:  Predkladaná štúdia obsahuje rozbor základného teoretického rámca stratégií riešenia nezamestnanosti s dôrazom na procesy hľadania zamestnania a spôsobov jeho realizácie v praxi. Ťažisko analýzy tvorí opis postupov/spôsobov hľadania zamestnania uplatňovaných nezamestnanými osobami z pohľadu rozsahu využívania jednotlivých spôsobov a účinku pri získaní pracovného miesta. Dôležitú súčasť štúdie tvorí analýza štatistických údajov z databázy Eurostatu, Štatistického úradu SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR zameraná na otázky vývojových tendencií nezamestnanosti vybraných cieľových skupín nezamestnaných, komparácie využívania jednotlivých spôsobov hľadania zamestnania v SR a EÚ a požiadaviek vybraných cieľových skupín nezamestnaných na budúce zamestnanie.
Kľúčové slová : stratégie nezamestnaných na trhu práce; trh práce; nezamestnaní; spôsoby hľadania zamestnania; hľadanie zamestnania; hľadanie práce; práca; zamestnanie; služby zamestnanosti verejné; služby zamestnanosti neštátne; siete sociálne neformálne; uchádzači o zamestnanie
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50715 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce
Hanzelová, Eneke - Kešelová, Daniela

Zdroje a prekážky rastu zamestnanosti žien s dôrazom na stratégiu zosúladenia rodinného, pracovného a osobného života : Záverečná správa z VÚ č. 2167. / Aut. správy Hanzelová, Eneke; Kešelová, Daniela, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2167. Bratislava : IVPR, 2014. - 74 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce, Odbor politiky trhu práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2167
Anotácia:  Jednou z primárnych príčin nízkej miery zamestnanosti populácie v SR je nízka miera zamestnanosti žien. Preto jej zvýšenie predstavuje kľúčovú výzvu pre Slovenskú republiku pri napĺňaní cieľov stratégie Európa 2020. Rozhodujúcu úlohu v tomto procese zohráva kombinácia prorodinných politík zameraných na harmonizáciu pracovnej, rodinnej a osobnej sféry života žien a osobitne života žien-matiek a politík trhu práce zameraných na flexibilitu práce a pracovných podmienok. Predkladaná štúdia sa zaoberá: analýzou kontextových súvislostí a základných trendov vývoja zamestnanosti žien za obdobie rokov 2004-2013; identifikáciou kľúčových determinantov zamestnanosti žien a najmä žien-matiek; indikáciou zdrojov rastu zamestnanosti žien.
Kľúčové slová : participácia žien na trhu práce; trh práce; ženy; aktivita ekonomická; aktivita ekonomická žien; neaktivita ekonomická; miera zamestnanosti žien; harmonizácia práce a rodiny; harmonizácia pracovného, rodinného a osobného života žien; zosúladenie pracovného a rodinného života; flexibilita pracovného času; starostlivosť o deti; zariadenia starostlivosti o deti; zdaňovanie druhého zarábajúceho člena rodiny
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50716 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce
Ondrušová, Darina

Štruktúra zamestnancov v chránených dielňach, na chránených pracoviskách a na otvorenom trhu práce : Komparatívna analýza : Záverečná správa z VÚ č. 2169. / Aut. správy Ondrušová, Darina.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2169. Bratislava : IVPR, 2014. - 54 s. + 6 s. príl.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce, Odbor politiky trhu práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2169
Anotácia:  Cieľom výskumného projektu je identifikácia faktorov úspešnosti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v chránenom zamestnaní a na otvorenom trhu práce z hľadiska ich socio-demografických charakteristík (vek, rodová príslušnosť, stupeň dosiahnutého vzdelania), ako aj závažnosti zdravotného postihnutia.
Výskumný projekt vychádza z predpokladu, že platný legislatívny rámec služieb zamestnanosti v SR jednoznačne neodlišuje chránené zamestnávanie od zamestnávania na otvorenom trhu práce, čo komplikuje možnosti vyhodnocovať efektívnosť nástrojov podpory zamestnávania osôb so ZP. Predmetom výskumu bola taktiež štruktúra chránených dielní podľa vybraných kritérií, a mapovanie skúseností chránených dielní s prijímaním nových zamestnancov so ZP, s úrovňou pripravenosti zamestnancov so ZP na výkon pracovných činností, s ukončovaním pracovného pomeru so zamestnancami so ZP a s vnímaním vlastnej konkurencieschopnosti chránených dielní v porovnaní s inými ekonomickými subjektmi pôsobiacimi v rovnakom odvetví.
Súčasťou štúdie sú tiež odporúčania, uvedené v diskusii k hlavným zisteniam, medzi inými potreba diferencovať rôzne typy subjektov v chránenom zamestnávaní aj z hľadiska poskytovanej finančnej podpory, či klásť väčší dôraz na začleňovanie mladých ľudí so ZP a ľudí s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% do pracovného procesu. Výstupy výskumného projektu môžu byť využité ako podkladový materiál pre optimalizáciu systému chráneného zamestnávania.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50718 k dispozícii

Výskumná oblasť: rovnosť príležitostí
Holubová, Barbora

Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013 : Záverečná správa z VÚ č. 2287. / Aut. správy Holubová, Barbora.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2287. Bratislava : IVPR, 2014. - 81 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Číslo projektu / výskumnej správy: 2287
Anotácia:  Správa poskytuje informácie o relevantných dokumentoch a legislatívnych zmenách v oblasti násilia páchaného na ženách. Venuje sa aj revízií doteraz sledovaných indikátorov a analyzuje snahy o ich harmonizáciu. Správa poskytuje vybrané zistenia z najkomplexnejšieho prevalenčného výskumu násilia na ženách v Európe ( FRA výskumu) a dostupné administratívne údaje z rezortu ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti a ministerstva zdravotníctva za roky 2012 a 2013. Osobitnú pozornosť venuje sexuálnemu vykorisťovaniu a najnovším poznatkom o politikách kriminalizácie dopytu po sexuálnych službách.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50721 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce; BOZP
Kordošová, Miroslava - Galbičková, Blanka

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a zelené pracovné miesta (zelená ekonomika) : Správa z VÚ č. 2343. / Aut. správy Kordošová, Miroslava; Galbičková, Blanka, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2343. Bratislava : IVPR, 2014. - 165 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce, Odbor ochrany práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2343
Anotácia:  Predkladaná správa z výskumnej úlohy 2343 obsahuje analýzu princípov zelenej ekonomiky a dopadov technológií šetriacich životné prostredie na pracovné podmienky a BOZP zamestnancov pracujúcich v ekologických prevádzkach. Analyzuje pracovné podmienky, nebezpečenstvo a riziká pri práci zamestnancov v prevádzkach čistiarní odpadových vôd. Obsahuje hlavné povinnosti zamestnávateľov a odporúčania na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov ČOV.
Kľúčové slová : bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; BOZP; ekonomika zelená; pracovné miesta zelené; faktory pracovného prostredia; povinnosti zamestnávateľa
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50724 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Filadelfiová, Jarmila - Gerbery, Daniel

Potreby rodín s maloletými deťmi : Výsledky empirického výskumu. / Aut. správy Filadelfiová, Jarmila; Gerbery, Daniel, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Batislava. Bratislava : IVPR, 2014. - 64 s.

Anotácia:  Predkladaná správa prináša analýzu údajov empirického výskumu zameraného na rodiny s maloletými deťmi, pričom vek maloletého dieťaťa bol špecifikovaný obdobím do ukončenia školskej dochádzky. Cieľom empirického výskumu bola identifikácia potrieb týchto rodín, ktorých saturáciu je možné ovplyvňovať intervenciami verejných politík. Výskum sa zameral na širokú škálu životných situácií, kde spoločným menovateľom bola starostlivosť o dieťa a vzťah k trhu práce. Popri zisťovaní potrieb, preferencií a názorov rodičov sa pozornosť venovala aj životným podmienkam a kvalite života rodín s maloletými deťmi. Za týmto účelom boli využité viaceré indikátory, ktoré sa neobjavujú v pravidelných výberových zisťovaniach Štatistického úradu SR a ktoré tak umožňujú doplniť existujúci obraz založený na štandardných ukazovateľoch.
Predkladaná správa má sedem kapitol. Prvá kapitola prináša popis aktuálnej situácie rodín s deťmi, tak ako je zachytená v doterajších štatistických údajoch a výskumných zisteniach.
V druhej kapitole je popísaná metodológia empirického výskumu a najmä zloženie výberového súboru.
Ďalšie kapitoly obsahujú analýzu výsledkov výskumu.
V tretej kapitole je pozornosť venovaná názorom na determinanty plánovania rodiny a prekážky, ktoré zakladaniu rodiny stoja v ceste.
Štvrtá kapitola sa zameriava na konzekvencie rodičovstva v rôznych oblastiach, a to tak na úrovni jednotlivca (rodiča), ako aj na úrovni domácnosti. Identifikácia konzekvencií a ich hodnotenia rodičmi predstavuje základ, z ktorého možno následne usudzovať na kritické miesta podpory rodín s deťmi. V piatej kapitole sú predstavené preferencie a názory rodičov na starostlivosť o deti v predškolskom veku. Analýza ponúka obraz o ideálnej predstave starostlivosti o deti, o reálnom správaní i o hodnotení fungovania predškolských zariadení. Šiesta kapitola prezentuje podrobné informácie o preferenciách rodičov v oblasti rodinno-politických a sociálno-politických opatrení. Záverečná kapitola prináša zistenia o životných podmienkach rodín s maloletými deťmi optikou ukazovateľov výskytu nedoplatkov, schopnosti utvárať finančnú rezervu, hodnotenia vlastnej situácie a obáv z budúcnosti. Na konci predloženého textu čitateľ nájde zhrnutie najdôležitejších zistení a odporúčania vo vzťahu k verejnej politike.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50856 k dispozícii

Výskumná oblasť: BOZP
Novotný, Miroslav - Urdziková, Jana - Kordošová, Miroslava

Aktualizácia Návrhu Koncepcie vzdelávania v oblasti BOZP v SR : Správa z VÚ č. 2345. / Aut. správy Novotný, Miroslav; Urdziková, Jana; Kordošová, Miroslava, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2345. 01.01.2014-31.12.2014. Bratislava : IVPR, 2014. - 176 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce, Odbor ochrany práce
Číslo projektu / výskumnej správy: 2345
Anotácia:  Predkladaná správa obsahuje aktualizáciu návrhov na výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP a porovnanie s návrhom koncepcie na výchovu a vzdelávanie z rokov 2003 až 2005, vypracovanú VVÚBP. Informuje o zmenách, ktoré sa za posledné obdobie udiali v tejto oblasti a prináša niektoré návrhy a odporúčania na zlepšenie a skvalitnenie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP na podnikovej úrovni, v školskom systéme a na úrovni osvety v mimopracovnej úrazovosti.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50859 k dispozíciiBázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2013, CEIT