Výskumná oblasť: rodina
Fico, Milan

Determinanty násilia páchaného na deťoch. / Aut. správy Fico, Milan.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. Bratislava : IVPR, 2016. - 29 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR
Anotácia:  Príspevok sa zaberá faktormi asociujúcimi s násilím páchanom na deťoch. Rozširuje poznatky z pôvodne reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) v roku 2013 na vzorke detí 8. a 9. ročníkov. Vymedzuje teoretické východiská skúmania a vybrané výsledky prieskumov, ktoré sa už na Slovensku realizovali.
Predstavuje integratívny model Belskeho, ktorý popisuje štyri všeobecné oblasti a základné ukazovatele signalizujúce rizikové okolnosti násilia páchanom na deťoch. Vybrané indikátory Belskeho porovnávame so zisteniami IVPR. Následne sú vymedzené štyri formy násilia (s poukázaním na obmedzenia empirického skúmania najmä v prípade zisťovania vystavenia detí zanedbávaniu), základná prevalencia, štruktúra jednotlivých foriem a výsledky troch typov analýz. Hlavným cieľom bolo zistiť, aké individuálne charakteristiky detí a okolnosti zo strany rodinného prostredia, z ktorého deti pochádzajú asociujú s výškou podielového výskytu násilia, s pomerom šancí a s rozsahom uvedených oblastí.
Na záver sú zhrnuté limity zvoleného prístupu, interpretačné možnosti výsledkov a implikácie v sociálnych a verejných politikách.
Kľúčové slová : násilie na deťoch; násilie páchané na deťoch; prevalencia násilia; zanedbávanie; situácie zanedbávania; násilie fyzické; zneužívanie sexuálne; charakteristiky detí individuálne; charakteristiky rodové; faktory vplývajúce na násilie
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50887 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Repková, Kvetoslava [profil]

Špecifikácia kritérií budovania minimálnej siete sociálnych služieb. / Aut. správy Repková, Kvetoslava.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. Bratislava : IVPR, 2016. - 58 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Odbor sociálnych služieb
Anotácia:  Štúdia analyzuje rámcové možnosti ustanovenia (budovania) minimálnej siete sociálnych služieb v SR. Je celkovo rozdelená do štyroch častí. V prvej časti sú predstavené skúsenosti s ustanovovaním a fungovaním siete v iných národných rezortoch (konkrétne v rezorte zdravotníctva SR a rezorte školstva, vedy, výskumu a športu SR), rovnako vybrané medzinárodné skúsenosti so sieťou priamo v sektore sociálnych služieb (konkrétne v ČR a Rakúsku, kraji Viedeň).
V druhej časti autorka analyzuje vybrané regionálne štatistiky relevantné pre problematiku siete sociálnych služieb v národných podmienkach (vybrané demografické údaje o populácii Slovenska, o hustote obyvateľstva v jednotlivých regiónoch, o rozložení poskytovateľov jednotlivých oblastí a druhov sociálnych služieb v jednotlivých regiónoch, o ich priemernej kapacite).
V tretej časti sú spracované rámcové profily jednotlivých regiónov na základe dát a informácií uvedených v druhej časti štúdie. V poslednej kapitole na základe analýzy platnej legislatívy a komparatívnej praxe formuluje autorka rámcové východiská pre ustanovenie minimálnej siete sociálnych služieb, vrátane kľúčových parametrov pre zaraďovanie poskytovateľov do takto ustanovenej siete.
Kľúčové slová : služby sociálne; sieť sociálnych služieb; sieť sociálnych služieb minimálna; poskytovatelia; Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb; kritériá zaraďovania do siete; parametre zaraďovania do siete
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50888 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Repková, Kvetoslava [profil]

Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb - metodické východiská : Návrh. / Aut. správy Repková, Kvetoslava.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 145 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Anotácia:  Výskumná štúdia je súčasťou 3-ročnej výskumnej úlohy pod názvom "Kvalita sociálnych služieb", ktorou sa metodicky pripravuje implementácia kvalitnej praxe do sociálnych služieb, rovnako budúce hodnotenie podmienok kvality ako originálna pôsobnosť MPSVR SR. Štúdia predstavuje organizačný, teoretický a normatívny rámec hodnotiteľskej činnosti; ďalej poskytuje metodické návody, ako hodnotiť jednotlivé indikátory kvality. V záverečnej časti sa venuje problematike hodnotiteľských tímov, kvalifikačných predpokladov pre výkon hodnotenia a začlenenia užívateľského prvku do hodnotiteľskej činnosti. Materiál je doplnený bohatými prílohami.
Kľúčové slová : služby sociálne; hodnotenie podmienok kvality; hodnotenie; hodnotenie kvality; princípy hodnotenia; hárok hodnotiaci identifikačný
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50889 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Bednárik, Rastislav - Tumpach, Miloš

Nákladovosť v sociálnych službách : Prieskum nákladov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. / Aut. správy Bednárik, Rastislav; Tumpach, Miloš, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 47 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky, Odbor sociálnych služieb
Anotácia:  Štúdia prezentuje rozsah a podiel nákladov na poskytované sociálne služby u vybraných 36 poskytovateľov v 80 zariadeniach sociálnych služieb v rámci celého Slovenska. Podrobnejšie sú sledované náklady na mzdy, odvody do poistných fondov, náklady na energie, materiál, prijímané služby, odpisy a osobitne sú sledované priemerné mesačné náklady na 1 klienta. Sledované údaje sú za rok 2015. Analyzovaná je situácia v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach podporovaného bývania, v zariadeniach pre seniorov, v zariadeniach opatrovateľskej služby, v rehabilitačných strediskách a v denných stacionároch. Sledované boli aj príjmy a zdroje financovania v týchto zariadeniach. Cieľom bolo získať relevantnú údajovú základňu pre následnú prípravu návrhov opatrení na možnú racionalizáciu nákladových položiek.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50890 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Repková, Kvetoslava [profil] - Kešelová, Daniela - Ondrušová, Darina

Vývoj sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín - sekundárna výskumná analýza. / Aut. správy Repková, Kvetoslava; Kešelová, Daniela; Ondrušová, Darina, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2000. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 108 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Číslo projektu / výskumnej správy: 2000
Anotácia:  Štúdia nadväzuje na záväzky verejných subjektov spracovávať a zverejňovať prehľadové informácie a analýzy vývoja vybraných ukazovateľov sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín upravených v Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020. Je spracovaná v rámci Kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR na rok 2016. Jej cieľom je zvýšiť povedomie odbornej i laickej zainteresovanej verejnosti o vývoji sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín vo vybraných oblastiach, a to na základe dostupných štatistických údajov spracovávaných v rámci existujúcich monitorovacích systémov. Vnútorne je členená na štyri hlavné časti: zdravie, sociálnu ochranu, vzdelávanie a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. V rámci analýzy autorky sledujú princípy životného a rodinného cyklu tejto cieľovej skupiny.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50892 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce; BOZP
Bednárik, Rastislav - Kordošová, Miroslava

Nelegálna práca, fraudulentná práca, agentúrne zamestnávanie a ich dopady na pracovné podmienky a BOZP : I. etapa VÚ. / Aut. správy Bednárik, Rastislav; Kordošová, Miroslava, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 145 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce, Odbor ochrany práce
Anotácia:  Predložená štúdia sa skladá zo štyroch častí, kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na priblíženie problematiky prekérnej a fraudulentnej práce prostredníctvom výpovedí expertov z tejto oblasti. Druhá časť informuje a zhŕňa poznatky zo štyroch previerok vykonaných v rokoch 2011 - 2014 Národným inšpektorátom práce zameraných na kontrolu agentúr dočasného zamestnávania. Tretia časť pojednáva o všeobecne právnych východiskách zabezpečovania BOZP na pracoviskách, kde sú pracujúcimi zamestnanci agentúr dočasného zamestnávania. Tiež sa tu pojednáva o povinnostiach užívateľských zamestnávateľov ohľadne zabezpečenia BOZP. V štvrtej kapitole sú navrhnuté okruhy otázok pre prieskum u užívateľských zamestnávateľov.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50893 k dispozícii

Výskumná oblasť: BOZP
Urdziková, Jana - Kordošová, Miroslava

Systémy riadenia a ich vplyv na manažment BOZP - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP : II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva. / Aut. správy Urdziková, Jana; Kordošová, Miroslava, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 326 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce, Odbor ochrany práce
Anotácia:  Školstvo nie je len skupina systémov, ale tvorí ho veľká skupina ľudí - pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov/ýň, bez práce ktorých by nebolo možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces. Výchova a vzdelávanie budúcej generácie si vyžaduje náležitú pozornosť, pretože práve prostredníctvom procesu výchovy a vzdelávania sa formuje vzdelanostná úroveň budúcej generácie, ktorá bude v budúcnosti kreovať našu spoločnosť a tvoriť hodnoty. Profesia učiteľa a jeho poslanie má preto celospoločenský význam.
Nemožno zaprieť fakt, že výchovno-vzdelávací proces je tak kvalitný, ako sú kvalitní zamestnanci/kyne, ktorí ho tvoria a to, v akých pracovných podmienkach pracujú.
Hlavným cieľom II. etapy výskumnej úlohy bolo preskúmať pracovné podmienky v školstve so zameraním sa na psychosociálne rizikové faktory, BOZP a systém riadenia.
Pozornosť sme tiež upriamili na pracovný stres a vyskytujúce sa patologické javy na pracovisku v regionálnom i vysokom školstve. Ide najmä o násilie na pracovisku a šikanovanie ako mobbing, či bossing.
V rámci výskumnej úlohy sme sa s osobitným dôrazom zameriavali na zamestnancov vekovej kategórie 50+ vzhľadom na prognózy vývoja starnutia populácie na Slovensku a preto sme stručne priblížili zdravé pracovisko pre všetky vekové kategórie ako podporu udržateľného pracovného života. Opierajúc sa o zistenia z I. etapy riešenia výskumnej úlohy, nahliadnutím do zistení výskumov, výskumných štúdií a prieskumných sond realizovaných výskumnými tímami v regionálnom i vysokom školstve na národnej úrovni, ktoré sme doplnili zisteniami z výskumu realizovaného v rámci II. etapy výskumnej úlohy, sme získali značnú empirickú a vedomostnú platformu. Na jej základe sme navrhli opatrenia prevencie a intervencie pre zníženie psychosociálnej záťaže zamestnancov pracujúcich v školstve s cieľom zlepšiť pracovné podmienky, zabezpečiť pracovnú pohodu a spokojnosť s vykonávanou prácou, čo je základom pre zdravé a dôstojné pracovné prostredie.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50895 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce
Kešelová, Daniela - Grandtnerová, Lenka - Urdziková, Jana

Integrácia mladých ľudí s nízkym vzdelaním na trh práce: vzdelanie druhej šance. / Aut. správy Kešelová, Daniela; Grandtnerová, Lenka; Urdziková, Jana, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 88 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia práce
Anotácia:  Výskumná úloha vychádza z odporúčaní formulovaných v rámci Európskeho Semestra v Country Specific Recommendations (2015), opiera sa tiež o Záruku pre mladých a Národný program reforiem (2016).
Zároveň nadväzuje na empirický výskum individuálnych stratégii nezamestnaných mladých ľudí na trhu práce realizovanom v roku 2015 medzi uchádzačmi o zamestnanie od 15 do 29 rokov.
Z výsledkov tohto výskumu vyplynula potreba vytvoriť v systéme verejných služieb zamestnanosti možnosti pre vzdelávanie mladých ľudí s nízkym vzdelaním ako jednej z foriem zvyšovania ich zamestnateľnosti.
Cieľom výskumnej úlohy v roku 2016 je analyzovať možnosti zvyšovania zamestnateľnosti, predovšetkým prostredníctvom zvyšovania stupňa vzdelania u mladých nezamestnaných s nízkym vzdelaním, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku, resp. zanechali štúdium na strednej škole v rámci prvotnej prípravy na povolanie. Výskumná správa je rozdelená na štyri kapitoly. Ich súčasťou je teoretická analýza problematiky druhošancového vzdelávania v systéme celoživotného vzdelávania a v systéme verejných služieb zamestnanosti, analýza legislatívy z hľadiska druhošancového vzdelávania, sekundárna analýza štatistických údajov uchádzačov o zamestnanie, komparácia vybraných systémov druhošancového vzdelávania v zahraničí a analýza aplikačnej praxe druhošancového vzdelávania v Slovenskej republike. Správa tiež prináša návrhy odporúčaní pre zabezpečovanie procesu zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom vzdelávania nezamestnaných s nízkym vzdelaním v systéme verejných služieb zamestnanosti.
Kľúčové slová : zvyšovanie zamestnateľnosti; zamestnateľnosť; trh práce; vzdelávanie; vzdelávanie druhošancové; ľudia mladí; integrácia mladých ľudí na trh práce; ľudia mladí s nízkym vzdelaním
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50896 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Škobla, Daniel - Csomor, Gábor - Ondrušová, Darina

Analýza systému viacstupňového prestupného bývania (so zameraním na existujúce formy poskytovaného bývania) a porovnanie s prístupom "housing first". / Aut. správy Škobla, Daniel; Csomor, Gábor; Ondrušová, Darina, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 48 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Anotácia:  Výskumná správa sa zaoberá komparáciou dvoch prístupov k riešeniu dlhodobého bezdomovectva predovšetkým z hľadiska dostupnosti bývania - systému prestupného bývania a housing-first. V prvej časti sú predstavené teoretické východiská obidvoch prístupov, so zameraním na ich hlavné princípy a modifikácie, ako aj najčastejšie kritické argumenty voči každému z nich. V ďalších troch častiach sú priblížené skúsenosti s uplatňovaním týchto prístupov - najskôr v Českej Republike a Rakúsku na základe dostupnej odbornej literatúry, a ďalej v dvoch prípadových štúdiách mesta Dolný Kubín a mesta Brno - na základe vlastného terénneho výskumu.
Súčasťou výskumnej správy sú závery a odporúčania s ohľadom na uplatniteľnosť daných prístupov v podmienkach SR. V rámci nich okrem iného konštatujeme, že z hľadiska udržania bývania po ukončení poskytovania podpory v programe má podstatne vyššiu mieru úspešnosti prístup housing-first a projekty založené na bývaní ako prvom kroku, ktorého uplatňovanie sa v európskych mestách stále viac rozširuje. Zároveň uplatňovanie systému prestupného bývania v slovenských (ale aj českých) mestách, ktoré sú prezentované ako príklady dobrej praxe, často nezodpovedá skutočným princípom prestupného bývania, keďže sa jednak systémovo nezaoberajú pomocou klientom bez domova s duševným ochorením či závislosťou na návykových látkach a okrem toho im chýba, prípadne je pre klientov takmer nedostupný najvyšší stupeň, nájomné byty.
Kľúčové slová : bývanie; bývanie prestupné; systém prestupného bývania; housing first; byty nájomné; byty nájomné obecné; ľudia bez domova; práca sociálna s klientom; Dolný Kubín; rapid re-housing; Brno
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50897 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Ondrušová, Darina - Gerbery, Daniel - Fico, Milan - Filadelfiová, Jarmila - Csomor, Gábor

Záverečná správa z výskumu a sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy v roku 2016. / Aut. správy Ondrušová, Darina; Gerbery, Daniel; Fico, Milan; Filadelfiová, Jarmila; Csomor, Gábor, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 83 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Anotácia:  Záverečná správa z výskumu a sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy predstavuje metodologické východiská a výsledky historicky prvého zisťovania o ľuďoch bez domova v hlavnom meste SR.
K hlavným cieľom výskumu a sčítania patrilo zistiť dolnú hranicu počtu ľudí bez domova v Bratislave a na základe dotazníkového prieskumu získať poznatky o príčinách straty bývania, socio-demografických charakteristikách, preferovaných oblastiach pomoci a ďalších vybraných oblastiach života ľudí bez domova. Vymedzenie ľudí bez domova sa vo výskume a sčítaní odvíjalo od medzinárodne uplatňovanej ETHOS typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Aj v zmysle tejto typológie je v správe venovaná osobitná pozornosť osobám sčítaným na ulici a v nocľahárňach, a osobám sčítaným v zariadeniach krátkodobého ubytovania. Súčasťou záverečnej správy je tiež reflexia procesného zabezpečenia výskumu a sčítania z pohľadu kľúčových aktérov, ktorými boli Inštitút pre výskum práce a rodiny, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, mimovládne organizácie poskytujúce služby ľuďom bez domova, ako aj sčítací komisári ľ dobrovoľníci.
Kľúčové slová : výskum; sčítanie; sčítanie ľudí bez domova; bezdomovectvo; ľudia bez domova; Bratislava; ľudia sčítaní na ulici; ľudia sčítaní v nocľahárňach; podmienky bývania; zariadenia krátkodobého ubytovania
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50898 k dispozícii

Výskumná oblasť: rodina
Škobla, Daniel - Csomor, Gábor - Filadelfiová, Jarmila

Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi a prieskum dopadov zmien v poskytovaní príspevku na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi. / Aut. správy Škobla, Daniel; Csomor, Gábor; Filadelfiová, Jarmila, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 75 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Anotácia:  Predkladaný materiál je záverečná správa z dvoch výskumných úloh: "Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi" a "Prieskum dopadov zmien v poskytovaní príspevku na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi". Rozhodnutie spojiť dve výskumné úlohy do jedného celku vychádzalo z faktu, že príspevok na bývanie tvorí súčasť pomoci v hmotnej núdzi (PvHN) a nie je možné komplexne analyzovať jeho poskytovanie oddelene.
Predkladaná správa teda poskytuje pohľad na zmeny v PvHN vo vzťahu k zákonu 417/2013 Z. z. a náčrt praktík v poskytovaní PvHN na základe terénneho výskumu. Výskumníkov zaujímali najmä zmeny zamerané na aktivizáciu a motiváciu osôb v systéme, ktoré boli prijaté v roku 2013 s deklarovaným cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce a zlepšenia príjmovej situácie. Medializované informácie, ale aj diskusie odbornej verejnosti prinášajú rozporuplné názory na implementovanie zákona č. 417/2013 Z. z. na lokálnej úrovni. Doposiaľ však nebola pre tvorcov politík poskytnutá solídna spätná väzba vo forme poznatkov na základe nezávislého výskumu. Najmä o praktikách pri implementácii zákona sa na centrálnej úrovni vie pomerne málo. Táto správa sa preto snaží poskytnúť spätnú väzbu pre tvorcov politík vo vzťahu k celkovému procesu aktivizácie a motivácie osôb v tomto systéme. Riešenie výskumnej úlohy bolo založené na interdisciplinárnom prístupe a výskumný tím kombinoval dve skupiny metód - kvantitatívne a kvalitatívne.
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 50919 k dispozícii

Výskumná oblasť: trh práce; BOZP
Filadelfiová, Jarmila

Vyhodnotenie vývoja v oblasti inštitútu striedavej osobnej starostlivosti : Správa z výskumnej úlohy. / Aut. správy Filadelfiová, Jarmila.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 01.01.2016-31.12.2016. Bratislava : IVPR, 2016. - 65 s.

Objedávateľ: Bratislava: MPSVR SR
Anotácia:  Výskumná úloha nazvaná Vyhodnotenie vývoja v oblasti inštitútu striedavej osobnej starostlivosti, ktorú realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny, bola špeciálne vyžiadaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (špeciálne Výborom pre deti a mládež SR) a zaradená medzi kontrahované úlohy IVPR pre rok 2016. Výskumná úloha vychádza z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017. Zadaným cieľom úlohy bolo zhodnotenie fungovania striedavej osobnej starostlivosti na Slovensku a formulácia odporúčaní pre jeho prípadné modifikácie. Výskumná správa bola predložená koncom februára 2017.
Správa prezentuje a analyzuje dostupné štatistiky o počte prípadov striedavej osobnej starostlivosti na Slovensku, ako aj o vývoji počtu detí, ktorých sa dotýka - v komparácii s inými rozhodnutiami o zverení dieťaťa do starostlivosti. Monitoruje skúsenosti zainteresovaných aktérov participujúcich na rozhodovaní o tomto inštitúte v konkrétnych empirických prípadoch. Upozorňuje na možné riziká vo vzťahu k princípu "najlepšieho záujmu dieťaťa" a konfrontuje naše legislatívne nastavenie tohto inštitútu so zahraničnými skúsenosťami. V závere navrhuje niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli predchádzať situáciám, aby sa inštitút striedavej osobnej starostlivosti nedostával v praxi do polohy ohrozovateľa ľudských práv jednotlivých členov rodiny, predovšetkým žien a detí. Odporúča predovšetkým pozorné preskúmanie ohrozenia násilím medzi členmi rodiny pred samotným rozhodovaním o striedavej osobnej starostlivosti.
Kľúčové slová : starostlivosť striedavá; starostlivosť osobná striedavá; starostlivosť o deti; deti; rodina; skúsenosti; legislatíva; prax; hodnotenie; odporúčania
Typ: Výskumná správa Signatúra: V 51002 k dispozíciiBázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2013, CEIT