Knižnica DISSO
Hatina, Teodor - Kordošová, Miroslava - Matulová, Slávka - Perichtová, Beata - Škvarková, Viera

Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. / Hatina, Teodor; Kordošová, Miroslava, Matulová, Slávka, Perichtová, Beata, Škvarková, Viera. - Bratislava : IVPR, 2007. - 571 s. - ISBN 978-80-7138-124-2.
slo


English keywords: Vypracovanie encyklopedického súboru pre oblasť bezpečnosti a komplexnej ochrany života a zdravia zamestnancov bolo predmetom projektu tematického štátneho programu výskumu a vývoja "Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti" vyhláseného Ministerstvom školstva SR.
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 49790 k dispozícii

Knižnica DISSO
Kordošová, Miroslava

Osobné ochranné pracovné prostriedky. / Kordošová, Miroslava. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 300 s. - ISBN 978-80-8168-129-5.
slo

Anotácia:  Predkladaná publikácia prezentuje ucelený súbor poznatkov z oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), a to z hľadiska povinností zamestnávateľa a zamestnancov ako aj z hľadiska ponuky trhu s OOPP na Slovensku. Prináša prehľad súčasnej platnej právnej úpravy, aktuálne typy a druhy najčastejšie používaných OOPP na Slovensku, rady a odporúčania pre postup pri plnení zákonných požiadaviek pri tvorbe predpokladov pre uplatňovanie OOPP na pracoviskách a vytváranie podnikových predpisov pre túto oblasť v rámci BOZP a odporúčania ako správne vyberať, nakupovať, prideľovať a kontrolovať používanie OOPP zamestnancami. V neposlednom rade ponúka terminologický slovník z predmetnej oblasti ako aj prílohy so vzormi podnikových predpisov v rámci platnej legislatívy.
Kniha je určená všetkým, ktorí akoukoľvek formou participujú na vytváraní predpokladov pre realizáciu opatrení pre oblasť BOZP a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, predovšetkým zamestnávateľom, odborníkom v oblasti BOZP a osobitne OOPP, bezpečnostným technikom, ale aj výrobným, dodávateľským a distribučným spoločnostiam v oblasti zásobovania touto komoditou.
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 50702 k dispozícii

Výskumná oblasť: BOZP
Kordošová, Miroslava - Novotný, Miroslav - Červienková, Romana

Strategické dokumenty politiky BOZP v Slovenskej republike a Európskej únii. / Kordošová, Miroslava; Novotný, Miroslav, Červienková, Romana. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2014. - 31 s. + 16 s. príl. - ISBN 978-80-7138-140-2.
slo

Anotácia:  V predkladanej publikácii sa autori zamerali na problematiku strategických dokumentov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ("ďalej len BOZP") v kontexte politiky BOZP Slovenskej republiky a Európskej únie. Zámerom autorov bolo predstaviť všetky dokumenty ako významnú súčasť politiky Európskej únie v oblasti BOZP a politiky Slovenskej republiky v oblasti BOZP a zároveň ako významnú súčasť európskej kampane koordinovanej Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) so sídlom v Bilbao pod názvom "Zdravé pracoviská 2012 - 2013 - Spolupráca pri prevencii rizík." Publikácia je priamym príspevkom IVPR k popularizácii a propagácii prijatej Stratégie politiky SR v oblasti BOZP na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020 a zároveň ďalších dokumentov v oblasti politiky BOZP.
Typ: Kniha - monografia Signatúra: B 50717 k dispozíciiBázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2013, CEIT