Klasifikácia: 03.1
Filadelfiová, Jarmila - Magurová, Zuzana - Mesochoritisová, Adriana

Násilie páchané na ženách : Vybrané kapitoly. / Filadelfiová, Jarmila; Magurová, Zuzana, Mesochoritisová, Adriana. - Bratislava : Esfem, 2005. - 105 s.
slo

Anotácia:  Obsah:
Spoločenské a ľudskoprávne aspkety násilia páchaného na ženách
Náslie páchané na ženách v dokumentoch EÚ a RE
Právna úprava problematiky násilia páchaného na ženách v SR
Kľúčové slová : 03.1
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (zborník) Signatúra: 4032 požičaná

Klasifikácia: 05.2.2
- Béreš, Martin - Bosá , Monika - Bosý , Dávid - Filadelfiová, Jarmila - Minarovičová, Katarína

Učiteľky a riaditelia : Rodová nerovnosť a rodová segregácia na stredných školách . / Edit. Bosá, Monika; Edit. Filadelfiová, Jarmila, Béreš, Martin, Bosá , Monika, Bosý , Dávid, Filadelfiová, Jarmila, Minarovičová, Katarína. - 2009 - Prešov : EsFem, 2009. - 160 s.
slo

ISBN 978-80-970309-5-7

Anotácia:  Obsah
Úvod
Edičná poznámka
Monika Bosá: 1 Rod ako východisko
1.1 Rod
1.2 Rodové stereotypy
Katarína Minarovičová: 2 Rodové aspekty trhu práce a školstva
2.1 Duálny trh práce
2.3 Inštituácia školy v rodových súvislostiach
Jarmila Filadelfiová: 3 Náčrt situácie na slovenskom trhu práce a rezort školstva
3.1 Slovenský trh práce z rodovej perspektívy
3.2 Kvantitatívny obraz sektora školstva
Martin Béreš - Dávid Bosý: 4 Rodový audit stredných odborných škôl
4.1 Základný popis prostredia a kategórie škôl
4.2 Zastúpenie mužov a žien v riadiacich funkciách
4.3. Analýza predmetových komisií
4.4 Stredné odborné školy podľa zriaďovateľa
4.5Stredné odborné školy v krajoch
4.6 Klasifikácia stredných odborných škôl
4.6.1 Prvá klastrová analýza stredných odborných škôl
4.6.2 Druhá a tretia klastrová analýza stredných odborných škôl
4.7 Zhrnutie
Monika Bosá, Jarmila Filadelfiová, Katarína Minarovičová: 5 Možnosti pre pozitívnu zmenu
5.1 Rodové politiky - nástroj rodovej rovnosti
5.2 Rodovo citlivá výchova - predpoklad rodovej rovnosti
5.2.1 Východiská rodovo citlivej výchovy
5.2.2 Charakteristika rodovo citlivej výchovy
Zoznam príloh
Bibliografia
Kľúčové slová : 05.2.2
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5380 voľná, 5803 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT