Klasifikácia: 03.1.1
Mesochoritisová, Adriana

Spoločenské a ľudskoprávne aspekty problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch : Diplomová práca. / Mesochoritisová, Adriana. - 1. vyd. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2001. - 101 s.
slo

Anotácia:  Obsah:
1. Spoločesko kultúrny aspekt násilia páchaného na ženách
2. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch a ĽP
3. Situácia žien - obetí násilia v SR
Kľúčové slová : 03.1.1
Poznámka:  prezenčne
Typ: Kniha - monografia (práca diplomová) Signatúra: 2578 voľná

Klasifikácia: 08.4.1
Lisoňová, Zuzana

Camille Paglia : Sexual Personae. / aut. Lisoňová, Zuzana. - 1. vydanie - Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2004. - 9 s.
slo

Anotácia:  Úvod: Kto je Camille Paglia?
Táto sociálna kritička, feministka a spise je presvedčenou spisovateľka, ktorá vzbudzuje (už len podľa množstva internetových stránok) nevídanú pozornosť už nielen v domovských Spojených štátoch amerických, kde pôsobí ako profesorka humanitných vied na University of the Arts vo Philadelphii, ale aj iných častiach sveta. Medzi jej najznámejšie diela patria knihy ako Sex, Art and American Culture: Essays (1992), Vamps and Tramps: New Essays (1994), The Birds (Bfi Film Classics) (1998) a najcitovanejšia Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1990). Camille Paglia o sebe hovorí, že je "presvedčenou feministkou už od čias znovuzrodenia súčasného feministického hnutia" a predsa má v jeho americkom prostredí zvláštne postavenie. Paglia spolu s Christinou Hoff Sommers, ktorá pôsobí ako profesorka filozofie na Clark University) sú označované za "feministický disent", ktorý obviňuje mainstream z predsudkov voči mužom. Obe sú kritičkami hlavne amerického akademického feminizmu a jeho vikti
mológie a protimužskej rétoriky, čo Sommers označuje za doslova ženský šovinizmus a Paglia za totalitné skupinové myslenie. Sommers okrem toho zdôrazňuje fakt, že americká "akademická obec navyše funguje ako systém jednej strany, pretože monopol naň si uzurpovala tzv. kultúrna l'avica". Zatiaľ čo oni sa hlásia k feminizmu rovnosti (equity feminism) vychádzajúcemu z idey žiadať pre ženy spravodlivé zaobchádzanie bez diskriminácie rovnako, ako pre všetkých ostatných. Paglia hlása návrat k feminizmu hlásiacemu sa k umeniu, ku kráse, k mužom.
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6620 voľná

Klasifikácia: 03.3.2.6
Ondrisová, Sylvia

Konštrukcie heterosexizmu : vytváranie, udržiavanie a ovplyvňovanie. / aut. Ondrisová, Sylvia. - 1. vydanie - Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2001. - 146 s. + prílohy
slo

Anotácia:  OBSAH
I. TEORETICKÁ ČASŤ
Homofóbia a heterosexizmus ľ vymedzenie pojmov
1. KULTÚRNE ASPEKTY HETEROSEXIZMU
1.1 Inštitucionálne prejavy heterosexizmu
1.2 Kultúrne ideológie
1.2.1 Heterosexizmus a ideológia sexuality
1.2.2 Heterosexizmus a ideológia rodu
2. SOCIÁLNO ľ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY HETEROSEXIZMU
2.1 Stereotypizácia - obsah a proces
2.2 Sociálna identita a medziskupinové vzťahy
2.3 Psychologické funkcie heterosexizmu
2.4 Koreláty psychologického heterosexizmu
2.5 Skryté formy heterosexizmu
3. DÔSLEDKY HETEROSEXIZMU
II. EMPIRICKÁ ČASŤ
4. VÝSKUMNÝ PROBLÉM, TÉZY A METÓDY
4.1 Stav výskumu v oblasti postojov k homosexualite
4.2 Výskumné ciele a tézy
4.3 Metóda a metodika
4.3.1 Fokusové skupiny
4.3.2 Hĺbkové interview
4.4 Spracovanie interview a analýza získaných dát
4.5 Výskumná vzorka
5. VÝSLEDKY VÝSKUMU ľ 1. časť
5.1 Rodové roly ľ ženskosť/mužskosť
5.1.1 Konceptualizácia rodových rol
5.1.2 Obsahové charakteristiky rodových rol
5.1.3 Špecifické obsahy rodových rol vo vzťahu ku konceptom rodových rol
5.2 Konceptualizácia sexuality
5.2.1 Konceptualizácia (osobnej) sexuality
5.2.2 Sexuálna rola ženy a mužov
5.2.3 Konštrukcia sexuálneho aktu
5.2.4 Presvedčenia o sexualite a ideálnom sexuálnom živote
5.3 Konštrukcie postojov k homosexualite
5.3.1 Konštrukcie postojov k homosexualite - Kategórie
5.3.2 Špecifiká postojov k bisexualite
5.3.3 Porovnanie postojov k lesbickým ženám a ku gayom
5.3.4 Obraz lesbických žien, gayov a ich vzťahy
5.3.5 Postoje k výchove detí homosexuálnych osôb
5.3.6 Osobný kontakt s gayom, resp. s lesbickou ženou
5.4 Riadená imaginácia - "insidework"
6. VÝSLEDKY ANALÝZY INTERAKCIE KONCEPTOV RODOVÝCH ROL, SEXUALITA A POSTOJOV K HOMOSEXUALITE
6.1 Uplatnenie konceptov rodových rol pri konštrukcii postojov k homosexuálom
6.1.1 Obsahové aspekty rodových rol vo vzťahu k utváraným obrazom žien
6.2 Uplatnenie konceptov sexuality pri konštrukcii postojov k homosexuálom
6.2.1 Špecifické aspekty interakcie konceptov sexuality a postojov k sexualite gayov a lesbických žien
7. DISKUSIA
8. ZÁVER
Poznámka:  Doktorandská dizertačná práca
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6587 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT