Klasifikácia: 05.2.1
Pietruchová, Oľga - Mesochoritisová, Adriana

Rodová rovnosť v organizácii : Stručná sprievodkyňa. / Pietruchová, Oľga; Mesochoritisová, Adriana. - 1. vyd. - Bratislava : Okat Plus , 2007. - 64 s.
slo

ISBN 978-80-88720-12-6

Anotácia:  Teoretické východiská
Rodové nerovnosti na trhu práce
Argumenty v prospech uplatňovania rodovej rovnosti
Rodová rovnosť na pracovisku
Rodový tréning
Kľúčové slová : 05.2.1
Poznámka:  4797 prezenčne, ostatné absenčne
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 4797 voľná, 5164 voľná

Klasifikácia: 04.4.4; 03.3.2

Tieňová správa pre Výbor pre odstránenie diskriminácie žien : 41. zasadnutie. 30.jún - 18. júl 2008. / Edit. Lamačková, Adriana. - 1. vydanie - Bratislava : OKAT PLUS, 2008. - 58 s.
slo

Anotácia:  Článok 1: Diskriminácia - Zuzana Magurová (Možnosť voľby)
Článok 2: Legislatívne a politické opatrenia - Zuzana Magurová (Možnosť voľby)
Články 5,10: Rodové stereotypy (EsFem)
Preambula, Články 1,2 a 5, Všeobecné odporúčanie š. 19: Násilie páchané na ženách - Sylvia Králová, Jana Oleárniková (ZZŽ Fenestra, Zuzana Magurová, Adriana Mesochoritisová (Možnosť vpľby)
Článok 6: Obchodovanie so ženami (Katarína Farkašová (Aliancia žien Slovenska)
Článok 7: Politický a verejný život - Zuzana Magurová (Možnosť voľby)
Články 10,12 a 16: Sexuálne a reprodukčné zdravie - Adriana Lamačková, Oľga Pietruchová (Možnosť voľby)
Rómske ženy:
A. Diskriminácia rómskych žien v niektorých oblastiach spoločenského života
B. Problematika násilných a vynútených sterilizácií rómskych žien v Slovenskej republike a diskriminácia v prástupe k zdravotnej starostlivosti
C. Právo rómskych žienna bývanie na Slovensku
Článok 16: Manželské a rodinné vzťahy - Zuzana Magurová (Možnosť voľby)
Kľúčové slová : 04.4.4; 03.3.2
Poznámka:  Prezenčne.
Typ: Kniha - monografia (monografia) Signatúra: 5182 voľná

Klasifikácia: 05.2.2.6
Bianchi, Gabriel - Lukšík, Ivan - Pietruchová, Oľg - Popper, Miroslav - Szeghy, Petra

Re/produkcia rodovej ne/rovnosti v zdravotníctve. / aut. Bianchi, Gabriel; aut. Lukšík, Ivan, aut. Pietruchová, Oľg, aut. Popper, Miroslav, aut. Szeghy, Petra. - 1. vyd. - Bratislava : Okat plus, 2008. - 134 s., 30 cm,
slo

ISBN 9788088720133

Anotácia:  OBSAH:
1. Úvod
2. Konceptuálny rámec
Definovanie rodu
Legislatívna situácia na Slovensku
Definovanie kompetencie lekárov a sestier
Diskriminácia z dôvodu príslušnosti k rodu/pohlaviu na Slovensku
Rodové stratégie žien na Slovensku
Situácia žien vo vede, výskume a zdravotníctve - Slovensko a EÚ
Rodové vzťahy, kultúra organizácií a verejný sektor
3. Ciele a metóda výskumu
Ciele výskumu
Metodológia výskumu a výskumná vzorka
Stručný prehľad kapitol
4. Rodový audit
5. Rodová identita
Výhody a nevýhody príslušnosti k rodu
Rodová identita
Rodové roly
Postoje k rolám
Príčiny súčasného stavu rozdelenia rodových rolí podľa participantov
6. Moc
Moc vo vzťahu muž - žena vo všeobecnosti
Mocenský vzťah na pracovisku
Mocenské vzťahy v pozíciách lekár, lekárka - sestra
7. Práca a rod
Kontext práce sestier
Kontext práce lekárok a lekárov
Práca sestier
Práca lekárok a lekárov
Porovnanie pracovných charakteristík žien a mužov
Vzťahy na pracovisku
Znevýhodnenia a diskriminácia v práci
Príklady pracovných kariér žien
8. Rodina a zosúladenie rodinného a pracovného života
Roly v rodine
Zosúladenie rodinného a pracovného života
9. Rodové preferencie pacientiek
10. Sexuálne obťažovanie
Kvantitatívna analýza
Sexuálne kontaktné obťažovanie
Verbálne sexuálne obťažovanie v kultúre pracoviska (dvojzmyselný diskurz)
Sexuálne vzťahy na pracovisku
11. Rodová rovnosť a gender mainstreaming (GM)
Rodová rovnosť
Gender mainstreaming (GM)
Hodnotenie zavádzania opatrení smerujúcich k rodovej rovnosti
12. Odporúčania pre zlepšenie rodovej rovnosti
Aké sú optimálne rodové politiky
Odporúčania zdravotníckych pracovníčok a pracovníkov pre rodovú rovnosť
Opodstatnenosť a rezervy vyslovených odporúčaní
13. Závery
Príloha
Kľúčové slová : ľudské práva; rodová rovnosť; muži a ženy; zdravotníctvo; zamestnanie; programy a projekty; štúdie
Typ: Kniha - monografia Signatúra: 6589 voľnáNaspäť k hlavnej ponuke

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2024, CEIT